SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/9/2021

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

5/25/2020 10:58:41 AM
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
Nhằm hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hằng năm và quán triệt tích cực triển khai thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị.
 
Giai đoạn 2011 - 2020, Sở Công Thương Hải Dương tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, trung ương và của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND; …

Hình thức tuyên truyền, phổ biến phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Bộ Công Thương, Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại, Website của Sở, Báo Hải Dương, Đài Truyền hình Hải Dương; tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp sơ kết, tổng kết, giao ban, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; qua các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ mà lãnh đạo, công chức của Sở là thành viên tham gia.

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo nghiêm túc, triển khai hoàn thành 100% kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hằng năm; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; đồng thời huy động, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công. 

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương” (8/23/2021 3:49:00 PM)
Toàn văn Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (7/8/2021 2:43:24 PM)
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (6/30/2021 9:46:34 AM)
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (5/31/2021 1:13:14 AM)
[Infographics] Cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định (5/25/2021 8:47:23 AM)
97,71% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử (5/24/2021 4:36:10 AM)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 (5/23/2021 10:00:35 AM)
Triển khai Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (5/21/2021 10:00:51 AM)
Xây dựng kịch bản đối phó khi dịch bùng phát trên diện rộng trong ngày bầu cử (5/12/2021 10:46:07 AM)
Ba điểm mới trọng tâm của bầu cử Quốc hội khóa XV (5/4/2021 2:02:57 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son