SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp

10/11/2016 8:37:21 AM
Chiến lược sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020
Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp hướng tới một nền công nghiệp xanh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm giá thành sản xuất, phát triển bền vững.
Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò cấp thiết của Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp, ngày 07/9/2009 Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 1419/QĐ - TTg phê duyệt: "Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020". Quyết định này đã nêu ra những chỉ tiêu, lộ trình cụ thể và những dự án mà các Bộ, ngành địa phương cần phải làm để thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng SXSH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, vật liệu. Giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  

Thực hiện Chiến lược trên, trong giai đoạn 2010 - 2015 Sở Công Thương đã phối hợp với Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI) - Bộ Công Thương tổ chức 3 cuộc hội thảo, tập huấn, đào tạo về SXSH cho các đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại diện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của các cơ sở sản xuất công nghiệp, phát hành hơn 10.000 tờ rơi hướng dẫn về áp dụng SXSH,...

Để tiếp tục duy trì triển khai và hỗ trợ nhân rộng mô hình SXSH trong công nghiệp hướng tới một nền công nghiệp xanh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm giá thành sản xuất, phát triển bền vững nền công nghiệp của tỉnh, trong tháng 8/2016, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng: "Kế hoạch thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020" trình UBND tỉnh phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình SXSH trong giai đoạn 2016 - 2020 là đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH được tuyên truyền, phổ biến và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; đồng thời đưa 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng SXSH tiến hành áp dụng SXSH và tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu trên đơn vị sản phẩm. Ngoài ra, 100% cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo để có đủ năng lực hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ áp dụng SXSH cho các cơ sở công nghiệp. 

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào việc nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư, đảm bảo SXSH được tuyên truyền phổ biến một cách sâu rộng trên địa bàn tỉnh; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và duy trì chuyên mục SXSH; hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, phổ biến rộng rãi lợi ích của việc áp dụng SXSH, tăng số lượng cơ sở công nghiệp áp dụng SXSH.

 

Công ty TNHH May Tinh Lợi áp dụng sản xuất sạch hơn bằng quy trình “Sản xuất tinh gọn”  

Để thực hiện Kế hoạch trên, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chương trình giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các qui định, chính sách SXSH trong các ngành công nghiệp. Tổ chức tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp làm tốt công tác SXSH để nghiên cứu áp dụng tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về SXSH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án SXSH theo chỉ đạo của Trung ương. Đề xuất chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp SXSH trên từng lĩnh vực và triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nhân rộng việc thực hiện sản xuất sạch hơn trong toàn tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các hoạt động SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường lồng ghép các nhiệm vụ của kế hoạch SXSH vào kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp cận các nguồn đầu tư, tài trợ từ các dự án trong và ngoài nước về SXSH trong công nghiệp để triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp SXSH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch hành động SXSH và định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Công Thương.

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng các giải pháp SXSH vào sản xuất tại đơn vị mình, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong một số ngành như: Khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, thực phẩm,...

Nguồn Bài: Tống Thị Thu Trang

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT (8/6/2020 11:19:16 AM)
Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao chất lượng chuyên gia tư vấn (2/5/2020 9:54:17 AM)
Mời tham gia Chương trình hợp tác đào tạo về sản xuất khuôn mẫu (10/14/2019 2:41:15 PM)
Nghệ nhân - người giữ lửa làng nghề tiểu thủ công nghiệp (10/5/2019 2:35:11 PM)
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019 (8/22/2019 8:17:19 AM)
Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (3/28/2019 9:24:50 AM)
Mời đăng ký thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (3/8/2019 2:31:38 PM)
Danh sách các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất kinh doanh (10/10/2018 11:28:56 AM)
Thông báo thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Chi nhánh công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Pháp tại Hải Dương (10/10/2018 11:06:36 AM)
Mời tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020 (3/22/2018 3:53:21 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son