SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 22/6/2024

Giới thiệu

8/9/2022 8:04:40 AM
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Ngày 24/3/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

 

I. Về vị trí, chức năng

1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương của tỉnh; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng theo quy định.     

2. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Văn phòng tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Về nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

3. Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.    

4. Tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công và phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư, các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…

 6.  Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; quảng cáo trên trang website và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;

 - Tư vấn về các lĩnh vực: marketing quản lý sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các Hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng Internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

8. Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Trung tâm đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

9. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trong tỉnh;

10. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, bao gồm:

- Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu -cụm - điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; thẩm  tra; tổ chức đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công; thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình đầu tư về điện, công trình công nghiệp, thương mại, dân dụng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;.

- Tư vấn lựa chọn thiết bị, tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ về sản xuất công nghiệp và điện, tổng kết rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng.

12. Tổ chức đào tạo nghề; truyền và nhân cấy nghề, khôi phục và phát triển làng nghề; liên kết đào tạo nghề. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề về quản lý kinh tế, pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp; quản lý điện nông thôn, sử dụng tài nguyên khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp cho cán bộ công nhân, lao động thuộc các thành phần kinh tế.

13. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp; phát triển ngành nghề truyền thống và ngành nghề mới trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

14. Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bao gồm:

- Tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng (gồm: điện năng, than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng...); Tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng; giải pháp kỹ thuật phục vụ việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng;

- Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng;

- Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng và triển khai các mô hình quản lý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức hoạt động tư vấn cho các cơ sở và các cá  nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; Tổ chức tập huấn và quản lý năng lượng cho đội ngũ các bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ;

- Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

- Xây dựng Quy hoạch hệ thống cung cấp năng lượng (quy hoạch điện lực, than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng; các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...) tại các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Tư vấn xây dựng các công trình liên quan đến tiết kiệm năng lượng, công trình đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV (Tư vấn lập báo cáo dự án đầu tư; quản lý dự án; thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán; thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; đấu thầu; giám sát thi công công trình);

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị, công nghệ để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng;

- Làm đầu mối triển khai các quan hệ của Sở với các tổ chức, chương trình, dự án trong nước và Quốc tế của Sở về vấn đề năng lượng, đại diện cho Sở Công Thương phối hợp triển khai các hoạt động chung liên quan đến năng lượng đối với các Sở, Ban, ngành của tỉnh;

- Triển khai các nội dung công việc của Sở Công Thương trong đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tham gia tổ chức các hội chợ chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng và các lĩnh vực có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

15. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

16. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa làng nghề về địa phương);

17. Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến đầu tư;

18. Quản lý về tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

19. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công Thương giao.

 

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

 

Giám đốc:

Năm sinh:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

Nguyễn Quốc Việt

1973

0220.2480.034

0983.483.034

Phó giám đốc: 

Năm sinh:                

Điện thoại di động: 

Nguyễn Trọng Khoản

1974 

0912.119.303

2. Các phòng chức năng

 

2.1 Phòng Khuyến công

Điện thoại:

Trưởng phòngTrần Phương Nam 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Phượng

Chuyên viên: Phạm Tuấn Vũ

 

0220.3856766

(DĐ: 0963.666.880)

(0983.847.970) 

(0978.801.333)

2.2 Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại:

Trưởng phòngNguyễn Thị Gấm 

Nhân viên: Nguyễn An Nghĩa

 

 0220.3831821

(DĐ: 0979.881.921)

 (DĐ: 0986.758676)

2.3 Phòng Tư vấn

Điện thoại:

Trưởng phòng:

Nhân viên:

 

 

 

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (9/9/2022 8:56:39 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (8/9/2022 8:04:40 AM)
Tổ chức, bộ máy (2/9/2021 10:47:14 AM)
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (1/30/2020 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong