SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 1/10/2023

Công khai ngân sách

10/19/2022 2:30:03 AM
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021
Công bố Quyết định công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021 (có biểu đính kèm)
  

SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /QĐ -TTXTTM

Hải Dương, ngày        tháng     năm 2022

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ thông báo số           /TB-SCT ngày       /     /2022 của Sở Tài Chính Hải Dương về việc xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương.

 (Theo biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;

- Sở Công thương;

- Website Sở CT;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Lương Ngọc

 

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
TTXTTM công khai thu chi ngân sách năm 2022 (7/24/2023 8:44:01 AM)
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý II năm 2023 (7/14/2023 4:18:39 PM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (7/12/2023 9:44:24 AM)
TT Xúc Tiến Thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách quý 2/2023 (7/5/2023 9:10:55 AM)
Sở Công Thương công khai số liệu dự toán Quý I năm 2023 (6/15/2023 7:52:22 AM)
TT Xúc tiến thương mại Hải Dương công khai dự toán Quý I năm 2023 (4/16/2023 4:02:11 PM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023 (2/8/2023 4:22:05 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2023 (1/19/2023 3:15:00 PM)
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương công khai dự toán ngân sách năm 2023 (1/18/2023 4:13:06 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2021 (10/19/2022 2:30:03 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong