SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

8/29/2023 8:59:23 AM
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Sở Công thương có văn bản chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị thuộc Sở thực hiện Công văn số 3028/UBND-VP ngày 15/8/2023
 
Thực hiện Công văn số 3028/UBND-VP ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện nội dung sau:

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

 
 

Nguồn Bài: Sở Công Thương Hải Dương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong