SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/5/2024

Công tác Đảng

6/21/2023 9:52:51 AM
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 19/6/2023, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức “Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ
 

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Công Thương tham dự hội nghị

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 với sự nỗ lực cao của BTV, BCH và toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Chủ động và sớm triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng, quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể;...

Với kết quả đó, Đảng bộ Sở Công Thương được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng giấy khen Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiện vụ trong 02 năm 2020-2021,  01 chi bộ đề nghị Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” có thành tích tiêu biểu 5 năm liên tục; được UBND tỉnh, Bộ Công Thương tặng bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc cho nhiều tập thể,  cá nhân thuộc Sở Công Thương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Công Thương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao, hình thức sinh hoạt chưa có nhiều đổi mới; chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện một số công việc còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn đề ra,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, còn hạn chế để khắc phục.

Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng nhấn mạnh kết quả thực hiện phát triển công nghiệp, thương mại nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề rất quan trọng để tạo xu thế phát triển mới, tạo đà tăng trưởng cao hơn cho các năm tiếp theo. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Đồng thời để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành Công Thương Hải Dương sẽ nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trong nửa sau nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3.Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

4. Tập trung triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức kịp thời cho những đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn sau 12 tháng thử thách.

6. Đảng ủy, UBKT tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện và có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra.

7. Tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và BCH Đảng bộ Sở.

 8. Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu quán triệt, học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 9. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tácChăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép.

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn.

11. Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện: Phương án phát triển Cụm công nghiệp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phương án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phương án phát triển mạng lưới điện, mạng lưới truyền tải và phân phối thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển công thương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”;

12. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương và các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.

13. Triển khai có hiệu quả công tác khuyến công trung ương và địa phương. Tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

14. Tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là Cơ quan thường trực.

Nguồn Bài: Văn phòng Đảng ủy Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-năm 2024 (5/6/2024 10:11:27 AM)
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (3/11/2024 3:57:16 AM)
Tập trung nỗ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2024 (2/5/2024 7:58:45 AM)
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong