SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

9/27/2021 3:04:36 PM
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương
Sở đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 105 hồ sơ; 07 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn. Không có hồ sơ trả quá hạn.
 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý III năm 2021, Sở Công Thương thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và đạt được những kết quả như sau:

Thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương.

Rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; rà soát, tổng hợp và đề xuất danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hoàn thành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021. Tính đến hết tháng 8/2021, Sở đã tổ chức rà soát, đánh giá 70 TTHC thuộc các lĩnh vực được giao; kết quả rà soát: kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 TTHC. Sở đã hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch TTHC tại Trung tâm và công khai trên website của Sở. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Kết quả giải quyết TTHC, lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 15/6/2021 đến 14/9/2021), Sở đã tiếp nhận 101 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 11 hồ sơ, tổng số 112 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 105 hồ sơ; 07 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn. Không có hồ sơ trả quá hạn.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 2.898 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 2.861 hồ sơ được giải quyết ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 95% tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Trong quý IV năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục tích cực tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Kịp thời phổ biến, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực công thương tới các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý giúp giảm chi phí và thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh./.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong