SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/6/2023 10:59:43 AM
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023
Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung mà kế hoạch đã đề ra.
 

Thực hiện Kế hoạch số 3776/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 số 192/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, ngày 31/01/2023, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 149/KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, qua zalo, fanpage, Trang thông tin điện tử của sở để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác CCHC trong cộng đồng xã hội.

- Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Vận động quần chúng nhân dân chủ động, tích cực cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC của tỉnh Hải Dương, của Sở Công Thương năm 2023 và các kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn.

- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng địa phương. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

- Tuyên truyền CCHC gắn với phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung CCHC tại cơ quan, đơn vị; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1.  Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.  Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC. Tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương, của Sở Công Thương và kết quả triển khai thực hiện năm 2023.

- Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; …

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC ở từng cấp, từng lĩnh vực. Chỉ số xếp hạng CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình CCHC.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với công dân, tổ chức.

- Tuyên truyền sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình trong quá trình thực hiện công tác CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC.

3. Hình thức tuyên truyền

- Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ... Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp giao ban định kỳ của cơ quan, đơn vị ... Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của sở.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Dương, Báo Bộ Công Thương, Trang thông tin điện tử của sở.

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công kịp thời niêm yết công khai, minh bạch các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở tại Trung tâm. Đồng thời, công khai nội dung TTHC trên website của sở, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên website của sở.

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

(có phụ lục các nhiệm vụ, sản phẩm thực hiện Kế hoạch kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tuyên truyền được bố trí từ nguồn kinh phí CCHC năm 2023 của sở và được phân bổ trong dự toán hàng năm của cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về CCHC để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp có liên quan đến dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực mình quản lý.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền về công tác CCHC.

3. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, hiểu biết kiến thức pháp luật để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và báo cáo. Gắn công tác tuyên truyền về CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

4. Ban biên tập Bản tin Kinh tế - Công nghiệp và Thương mại và Ban biên tập website của sở có trách nhiệm đăng tải toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác CCHC và thường xuyên có tin, bài phản ánh về công tác CCHC của sở.

5. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở thưc hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng năm) tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC của đơn vị mình gửi Văn phòng sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định.

6. Giao Văn phòng sở làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Lãnh đạo sở. 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong