SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

3/1/2023 10:17:38 AM
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước
Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 504/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
 

Kế hoạch có 5 nhiệm vụ và giải pháp chính; trong đó: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong công tác ngoại giao kinh tế; (2) Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế ; (3) Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế; (4) Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; (5) Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và tăng cường các nguồn lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương thực hiện việc tăng cường phổ biến về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt cho các đối tượng như cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã... thông qua các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và các công việc cần triển khai. Thường xuyên phổ biến pháp luật về phòng vệ thương mại nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp để chủ động sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cách tận dụng ưu đãi FTA và cách đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ. Cập nhật các thông tin từ các Bộ chủ quản, Thương vụ Việt Nam ở các nước, các viện nghiên cứu có thông tin về thị trường và cung cấp cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở chủ trì tổ chức và quản lý hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến mở rộng các thị trường mới; chủ động phối hợp với Bộ, ngành Trung ương thực hiện một số chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm địa phương đến bạn bè các nước trong khu vực và thế giới; hỗ trợ thông tin về các vấn đề kinh tế, thị trường, pháp luật, tập quán kinh doanh và thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh thông qua việc tham gia các hội chợ triển lãm hàng hóa tại nước ngoài.

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 504/KH-UBND tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Phòng TT-TT (TTXTTM)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong