SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 29/11/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

12/24/2018 9:40:40 AM
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời
Theo Kế hoạch, các phòng, đơn vị thuộc Sở; đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2076/KH-SCT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Kinh tế thị xã, thành phố, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện nghiêm quy định quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các phòng, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cần:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng trong việc quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

(2) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Website của Sở và các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục sâu rộng đến quần chúng nhân dân, hộ kinh doanh, người lao động của doanh nghiệp các quy định quản lý, sử dụng pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đèn trời;

(3) Nghiêm túc thực hiện và triển khai các nội dung quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý, sử dụng pháo;

(4) Phối hợp với các phòng, ban của các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho các doanh nghiệp, các chợ, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh đóng trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom, mìn, đạn, pháo;

(5) Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

(6) Phòng ngừa, đấu tranh chủ động phát hiện các đối tượng có hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng vũ khí, bom, mìn, đạn, pháo... trái phép cần báo cáo các cơ quan chúc năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Nguồn Bài: Lê Huy Cường

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thực hiện phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lon khó phân hủy trên địa bàn tỉnh (11/28/2023 9:38:46 AM)
Tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN (11/13/2023 4:24:33 PM)
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò mỏ than Cổ Kênh (10/11/2023 11:28:28 AM)
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2023 (8/25/2023 11:09:46 AM)
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh (8/11/2023 10:19:31 AM)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An toàn thực phẩm (7/24/2023 11:32:26 AM)
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. (6/28/2023 10:50:14 AM)
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế (6/15/2023 3:00:27 PM)
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023 (6/2/2023 5:08:20 AM)
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thành phố Chí Linh (6/1/2023 5:28:23 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong