SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

1/26/2022 10:13:16 AM
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Đối tượng kiểm tra là các phòng và đơn vị thuộc Sở; phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng). Thời gian kiểm tra vào quý III/2022.
 
 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  97 /KH-SCT

  Hải Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 2071/KH-SCT ngày 24/12/2021 của Sở Công Thương về cải cách hành chính năm 2022; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Qua kiểm tra giúp Lãnh đạo sở đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng và đơn vị thuộc Sở; từ đó xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

2. Kiểm tra là yêu cầu bắt buộc, nhằm chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

II.  NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Việc xây dựng và ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm.

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính.

- Đôn đốc, giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế

- Việc rà soát và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Kết quả thống kê, công bố công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

4. Cải cách tổ chức, bộ máy

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã được phân cấp cho phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng).

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Việc đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

5. Cải cách công vụ

- Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế.

- Việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến độ triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

- Công tác quản lý ngân sách Nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện công khai tài chính; triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị: việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống một cửa điện tử - dịch vụ công trực tuyến; duy trì website của Sở; sử dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ; sử dụng, duy trì và nâng cấp máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin của các phòng, đơn vị; …

- Kết quả thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: các phòng và đơn vị thuộc Sở; Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng).

2. Thời gian kiểm tra: quý III/2022.

3. Phương pháp kiểm tra: các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Văn phòng sở trước ngày 20/9/2022. Đoàn kiểm tra sẽ bố trí lịch làm việc trực tiếp với các phòng, đơn vị trong tháng 9/2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng sở

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra sở, các phòng và đơn vị thuộc Sở thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

- Tham mưu cho Giám đốc sở thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng nội dung chương trình kiểm tra cụ thể.

2. Các phòng và đơn vị thuộc Sở:

- Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị và báo cáo kết quả về Văn phòng sở theo đúng thời gian quy định.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tham mưu cho Giám đốc sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã phân cấp cho cấp huyện.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương. Yêu cầu các phòng và đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Trần Văn Hảo

 

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong