SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/27/2019 10:11:35 AM
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019
Ngày 22/02/2019, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 488/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2019.
 
Theo đó, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai quán triệt kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVI; khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, khắc phục hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong hội nhập quốc tế.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và năng lực cạnh tranh của tỉnh... với những nội dung cụ thể như sau:

* Về công tác thông tin tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trường, đường lối về hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA đã ký kết; đặc biệt là những cơ hội và thách thức trong việc hội nhập kinh tế quốc tế mang lại; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh, tuyên truyền môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh…

Thường xuyên phổ biến pháp luật về phòng vệ thương mại nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp để chủ động sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cách tận dụng ưu đãi FTA và cách đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ.

* Về nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương sao cho phù hợp với văn bản pháp luật của Trung ương và các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm tạo môi trường pháp lý minh bạch để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thường xuyên đăng tải các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách của trung ương và của tỉnh trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

* Về nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (CPI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường; thực hiện tốt công tác khuyến công và thu hút đầu tư cào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh.

Trong Kế hoạch, Ban chỉ đạo cũng đưa ra những nhiệm vụ như: Phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường an ninh, quốc phòng. 

Sở Công Thương Hải Dương là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. Cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong nội dung Kế hoạch đảm bảo hiệu quả và tiến độ đã đề ra. Các Sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai thi hành Luật Căn cước của Sở Công Thương (4/11/2024 4:37:08 PM)
Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (8/29/2023 8:59:23 AM)
Sở Công Thương ban Kế hoạch tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 (3/13/2023 2:25:16 PM)
Kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (3/1/2023 10:17:38 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 (2/6/2023 10:59:43 AM)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh (2/7/2022 9:28:58 AM)
Kế hoạch cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ PCTT&TKCN năm 2021 (2/17/2021 9:51:53 AM)
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong