SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Công nghiệp

1/4/2021 8:11:49 AM
Hiệu quả từ công tác Khuyến công tỉnh Hải Dương năm 2020
Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với địa phương hướng dẫn lập kế hoạch khảo sát, thẩm định và nghiệm thu 12 đề án khuyến công địa phương với 11 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị...
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương, công tác Khuyến công tỉnh Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực; từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, duy trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai tốt các nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả thiết thực đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Sở Công Thương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai các hoạt động khuyến công. Trên cơ sở Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2020 quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm nâng mức hỗ trợ cho các đề án khuyến công địa phương.

Công tác Khuyến công tỉnh Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm qua

Trong năm 2020, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với địa phương hướng dẫn lập kế hoạch khảo sát, thẩm định và nghiệm thu 12 đề án khuyến công địa phương với 11 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và 01 đề án thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm với tổng kinh phí khoảng 02 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ kịp thời cho 04 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn huyện Bình Giang trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nhằm bình ổn thị trường cung ứng trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; Hỗ trợ 02 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất may công nghiệp tại huyện Kim Thành và huyện Thanh Miện giúp giải phóng sức lao động, đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình vận hành, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và tạo việc làm cho gần 100 lao động nông thôn với mức thu nhập ổn định; Hỗ trợ 04 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất túi tự hoại tại huyện Ninh Giang và thị xã Kinh Môn. Đây là loại túi có khả năng tự phân hủy trong điều kiện môi trường bình thường. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp góp phần nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, giúp người dân dễ dàng sử dụng được các sản phẩm thân thiện với môi trường,từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ 01 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất nam châm vĩnh cửu, phục vụ công nghiệp hỗ trợ. Đây là loại hình hỗ trợ mới của hoạt động khuyến công Hải Dương nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực điện, điện tử, máy công nghiệp  và trong nhiều lĩnh vực khác; Ngoài ra, hoạt động khuyến công năm 2020 còn hỗ trợ cho các cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và in bao bì; sản xuất thùng xốp bảo quản vải thiều, hàng nông sản và đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói mật ong tại thành phố Chí Linh đã giúp các cơ sở tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, cạnh tranh với các sản phẩm trong nước và quốc tế.

Công tác Khuyến công tỉnh Hải Dương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp; góp phần quan trọng trong việc động viên, huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Khuyến khích nhiều doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân thấy rõ hơn vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề để từ đó tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đầu tư phát triển trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế: Số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia các chương trình khuyến công còn ít; các đề án khuyến công chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị là chủ yếu; Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng hồ sơ đăng ký một số đề án còn hạn chế. Nhiều nội dung khuyến công chưa được các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hưởng ứng như: như hỗ trợ về liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề, xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp… Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khuyến công ở các địa phương chưa thật sự mạnh; nguồn kinh phí được cấp hằng năm cho hoạt động khuyến công còn hạn chế, mức hỗ trợ thấp, nhất là với các dự án có mức đầu tư cao nên việc thu hút đối tượng thụ hưởng còn nhiều hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đề án khuyến công đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ chính sách cũng như các qui định khác về quản lý hoạt động khuyến công.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng với các phương thức phong phú, đa dạng tới các cơ sở công nghiệp nông thôn biết được chính sách và nội dung hoạt động khuyến công của chương trình khuyến công, từ đó tích cực chủ động tham gia.

 3. Nghiên cứu các giải pháp huy động, bổ sung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công; Phối hợp, lồng ghép Chương trình Khuyến công với thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu khác như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

4. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; xây dựng phương án tổ chức bộ máy, mạng lưới khuyến công các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng cường phối hợp có hiệu quả hoạt động khuyến công ở các cấp các ngành.

5. Chú trọng, ưu tiên xây dựng và triển khai hỗ trợ các đề án, nhiệm vụ khuyến công giải quyết nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Nguồn Bài: Nguyễn Hồng Chuyến

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thẩm định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Hải Dương (6/30/2023 8:45:22 AM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (2/17/2023 3:59:06 AM)
Mời doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (1/18/2023 3:09:45 PM)
Kết quả bình xét đề nghị tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (12/24/2022 9:15:05 AM)
Danh sách đề nghị xét tặng “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hải Dương năm 2022 (10/26/2022 8:33:48 AM)
Khảo sát thực tế xây dựng đề án khuyến công năm 2022 (9/28/2022 11:14:45 AM)
Mời dự Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Algeria 2022 (6/20/2022 8:48:12 AM)
Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Hải Dương năm 2022 (6/14/2022 9:50:07 AM)
Từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương (12/8/2021 9:51:57 AM)
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế và gia công cơ khí chính xác năm 2021 (5/24/2021 4:06:44 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong