SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 7/12/2023

Công tác Đảng

1/19/2022 9:39:44 AM
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022
Ngày 18/01/2022, Đảng bộ Sở Công Thương chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương chủ trì hội nghị.
 

Năm 2021 với sự nỗ lực cao của Ban Thường vụ, Banh Chấp hành và toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế dân chủ, quốc phòng an ninh... Chủ động và sớm triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng , Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, coi trọng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng, quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể;... trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm cao nhất của BTV, BCH và toàn thể cán bộ đảng viên, tôi xin ghi nhận, biểu dương cố gắng, kết quả đạt được của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc sở đã tham mưu, giúp việc cho Đảng  ủy, cấp ủy, chuyên môn góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu "vượt khó, tăng tốc" của tỉnh năm 2021 nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 (Ảnh Phạm Điệp)

Với kết quả đó, Đảng bộ Sở Công Thương đã được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng Giấy khen Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiện vụ năm 2021”, Sở Công Thương được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 tập thể được UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” tặng bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Sở, đang đề nghị Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc, 04 đồng chí được đề nghị Bộ Công Thương tặng Bằng khen;

Tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 10/10 đơn vị, trong đó có 02 Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 08 chi bộ đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ tặng giấy khen cho 02 chi bộ và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ còn mặt hạn chế như chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện một số công việc còn chậm so với yêu cầu thực tiễn đề ra. Mặt khác, vào một số thời điểm trong năm phải ưu tiên cho việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, cùng với khối lượng công việc chuyên môn lớn nên chưa bố trí được nhiều thời gian cho công tác đảng.

Đồng chí Trần Văn Hảo  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Công Thương phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh Phạm Điệp)

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hảo  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm của các đại biểu với công tác xây dựng Đảng, đồng thời quán triệt các đảng viên trong Đảng bộ cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, còn hạn chế để khắc phục. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đòi hỏi các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tập trung lãnh đạo triển khai tích cực, có hiệu quả một số vấn đề trọng tâm.

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành Công Thương cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với nỗ lực và quyết tâm cao trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

2. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt làm theo Bác. Cán bộ, đảng viên nêu gương, làm trước trong đăng ký và thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác. Một công việc cụ thể được làm trước bởi cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung không chỉ mang lại lợi ích lớn cho tập thể, cơ quan, đơn vị, mà còn tác dụng kích thích, thúc đẩy, lan tỏa trong tập thể, góp phần hình thành các phong trào tự giác học tập và làm theo Bác.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chú trọng xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên và thực hiện các cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

4. Tập trung triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III Nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương châm "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Mỗi phòng, đơn vị lựa chọn ít nhất 1 công việc đột phá, sáng tạo để tổ chức thực hiện; đi đầu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ, chuyên viên của các phòng, đơn vị tham mưu, giúp việc theo đúng tinh thần của Bí thư Tỉnh ủy "3 không", "4 có", "5 rõ", "6 dám" để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng thực hiện thành công các mục tiêu năm 2022 và sự phát triển của tỉnh.

 5. Tăng cường công tác nghiệp vụ đảng viên, kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức kịp thời cho những đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn sau 12 tháng thử thách. Hiện nay, trong Đảng bộ còn   công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên; vì vậy các chi bộ cần tập trung bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng để phát triển, kết nạp mỗi năm từ 2-3 đồng chí.

6. Đảng ủy, UBKT xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan về công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện và có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào đối tượng là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý…,nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

7. Tăng cường sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và BCH Đảng bộ Sở. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; chăm lo đời sống cho đoàn viên... xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

8. Triển khai nghiêm túc, kịp thời việc nghiên cứu quán triệt, học tập triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Sở Công Thương năm 2022. 100% CBCCVCLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có bản cam kết tu dưỡng , rèn luyện phấn đấu năm 2022 theo quy định.

9. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những nơi, vị trí dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên người lao động trong phạm vi cho phép.

10. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng; Cấp ủy làm tốt việc định hướng nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt, dự sinh hoạt chéo với các chi bộ trong đơn vị để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chi bộ và đảng viên. Chi bộ thực hiện đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ một tháng một lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đầy đủ nội dung, các bước quy trình; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên phải được ghi chép đầy đủ, chính xác trong sổ ghi biên bản theo mẫu thống nhất của Đảng ủy Khối cấp, được quản lý, lưu trữ theo quy định của Đảng. Việc ra nghị quyết hoặc kết luận buổi sinh hoạt của chi bộ phải cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lặp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành. Cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát sinh hoạt ở tất cả các chi bộ trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm.

11. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo lĩnh vực quản lý của ngành công thương đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; chủ động, tăng cường các giải pháp ứng phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19". Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh./.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai (VP Đảng ủy Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (6/21/2023 9:52:51 AM)
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023 (6/7/2023 5:09:54 PM)
Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia năm 2023 (3/15/2023 4:08:24 PM)
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (1/19/2023 1:30:08 AM)
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (9/19/2022 4:54:38 PM)
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên (9/16/2022 7:05:36 PM)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp (9/15/2022 5:27:41 PM)
Tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022-2025 (9/13/2022 3:25:18 PM)
Chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9/9/2022 3:40:07 PM)
Tổ chức cuộc họp chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 (8/4/2022 4:34:24 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong