SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 19/6 - 23/6/2017
Giá vàng giảm; giá USD tăng; giá xăng dầu giảm mạnh trong khi đó giá mặt hàng thiết yếu ít biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 23/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 22/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 21/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 20/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 19/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 12/6 - 16/6/2017
Giá vàng giảm; giá USD tăng giảm thất thường; giá mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 16/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 15/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 14/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 13/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 12/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 05/6 - 09/6/2017
Giá vàng giảm; giá USD tăng giảm thất thường; giá xăng dầu tăng nhẹ trong khi giá mặt hàng thiết yếu ít biến động.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 09/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 08/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 07/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 06/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 05/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Tổng hợp thị trường Hải Dương tuần từ 29/5 - 02/6/2017
Giá vàng và USD giảm; giá mặt hàng thiết yếu không có nhiều thay đổi.
Bảng giá thị trường Hải Dương ngày 02/6/2017
Giá vàng, ngoại tệ và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Dương.
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son