SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Liên kết tiêu thụ nông sản

Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của Hải Dương vào thị trường Hà Nội
Ngày 22/11/2018 tại Hà Nội, Sở Công Thương Hải Dương và Tổng Công ty thương mại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.
    2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son