SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Văn phòng

9/7/2020 9:53:15 AM
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020
Sở Công Thương đã tiếp nhận 84 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 27 hồ sơ, tổng số 111 hồ sơ; đã thẩm định, giải quyết và trả kết quả 101 hồ sơ…
 
Trong quý III năm 2020, Sở Công Thương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp để vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; điều phối và đảm bảo dự trữ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thiết bị, vật tư y tế, …) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Về Cải cách thể chế

Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương để triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi tham mưu của ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đã được phê duyệt, ban hành.

Về Cải cách thủ tục hành chính

Quý III, Sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo thời gian.

Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố hoặc bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trong quý III năm 2020, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ danh mục 02 TTHC và 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/8/2020).

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh và lĩnh vực hóa chất. Sở đã tổng hợp báo cáo kết quả rà soát và các biểu mẫu rà soát gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng theo đúng quy định.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại Trung tâm và công khai trên website của Sở. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đăng ký nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế tập trung đông người.

Trong quý III năm 2020 (tính đến thời điểm báo cáo), Sở đã tiếp nhận 84 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 27 hồ sơ, tổng số 111 hồ sơ; đã thẩm định, giải quyết và trả kết quả 101 hồ sơ; 08 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 02 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 1.098 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 963 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Về Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Sở Công thương tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị đảm bảo phù hợp với các Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh và vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý, trong đó có phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ...

 Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về Cải cách tài chính công

Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiếp tục khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, …. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng. Triển khai ứng dụng chữ ký số của cơ quan trong phát hành văn bản. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Trang thông tin điện tử của Sở đã được nâng cấp, vận hành và hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Hoàn thành báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và đề xuất nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025.

Thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng Sở. Triển khai sửa đổi, bổ sung các quy trình tác nghiệp và tài liệu của Hệ thống để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ vào tháng 10 năm 2020. 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2021 (6/9/2021 11:06:17 AM)
Tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (5/27/2021 9:11:59 AM)
Sở Công Thương tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (5/24/2021 3:24:45 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2021 (4/7/2021 4:17:02 PM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” (3/31/2021 5:00:00 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son