SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Văn phòng

12/23/2019 10:17:25 AM
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính
Tính từ 01/01/2019 đến hết 15/12/2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận 604 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 537 hồ sơ; 26 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; tạm dừng 04 hồ sơ; trả lại 37 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.
 
Năm 2019, Sở Công Thương thường xuyên rà soát, thống kê thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ và các quy định có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai. Trong năm 2019, Sở đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 15/02/2019); công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 08/3/2019); ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 05/7/2019).

Sở Công Thương đã đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai danh mục và nội dung TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Sở thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định toàn bộ nội dung 126/126 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (đạt tỷ lệ 100% số TTHC) tại trụ sở Trung tâm và trên hệ thống dịch vụ công - một cửa điện tử.

126 TTHC cấp tỉnh và 16 TTHC cấp huyện (đạt tỷ lệ 100% tổng số TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cũng được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn mục thủ tục hành chính.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Tính từ 01/01/2019 đến hết 15/12/2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận 604 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 537 hồ sơ; 26 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; tạm dừng 04 hồ sơ; trả lại 37 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 3.811 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 1.928 thông báo được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 4). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Nhìn chung, Sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo chính xác, khách quan; giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, công dân. Tỷ lệ TTHC được trả kết quả trước hạn chiếm tỷ lệ cao (trên 95%); không có hồ sơ bị trễ hạn.

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2020 (11/4/2020 9:50:42 AM)
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương (9/22/2020 9:37:04 AM)
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son