SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/9/2017

Văn phòng

1/6/2017 4:02:19 PM
Năm 2017: Sở Công Thương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
Ngày 30/12/2016, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 2015/KH-SCT, cải cách hành chính của Sở năm 2017 với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Trọng tâm của Kế hoạch là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, đảm bảo công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, cải tiến tác phong, lề lối, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến làm việc, liên hệ công tác. Kế hoạch tập trung vào những nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về cải cách thể chế: Sẽ tập trung tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Thường xuyên rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành cho phù hợp với thực tiễn. Quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực công thương để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết và thực hiện đúng pháp luật.

2. Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết trình chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai; rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính bảo đảm không rườm rà, chồng chéo. Công khai, minh bạch 100%  thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên trang tin điện tử của Sở và tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, đảm bảo việc tra cứu của tổ chức, công dân được thuận tiện. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định tại các văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Thực hiện rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng, đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Tiếp tục đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường tính chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Về đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kế hoạch biên chế được giao hàng năm; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ...

5. Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện Nghị định130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/5/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp để đảm bảo chi thường xuyên, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng Sở sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ công việc; phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; phần mềm quản lý chỉ số cải cách hành chính theo quy định chung của tỉnh. Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các phòng thuộc Sở và Chi cục QLTT.

7. Về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính qua trang tin điện tử của Sở, Bản tin kinh tế công nghiệp & thương mại Hải Dương và lồng ghép trong các hoạt động tổ chức, đoàn thể….

* Xem Kế hoạch CCHC của tỉnh Tại đây!

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (9/21/2047 10:39:29 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017 (1/17/2017 8:37:02 AM)
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2016 của Sở Công Thương (1/3/2017 3:09:26 PM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (12/15/2016 9:37:22 AM)
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương (9/9/2016 4:01:27 PM)
Giao lưu thể thao kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2016 (8/31/2016 4:17:03 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son