SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Văn phòng

6/21/2019 8:47:57 AM
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019
Sở Công Thương đã tiếp nhận 163 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 15 hồ sơ, tổng số 178 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 154 hồ sơ…

Về kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở Công Thương đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Từ ngày 01/3/2019, Sở đã hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm và tiến hành giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình quy định.

Lũy kế trong kỳ báo cáo (từ 15/3/2019 đến 15/6/2019), Sở đã tiếp nhận 163 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 15 hồ sơ, tổng số 178 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 154 hồ sơ; trả lại 09 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết; 15 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 1.116 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức. Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 28/02/2019, Sở Công Thương thực hiện công khai các nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng sở. Từ ngày 01/3/2019, việc công khai các nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính do Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện. Tính đến ngày 19/6/2019, Sở không nhận được kiến nghị hay phản ánh nào của tổ chức, công dân về các nội dung trên.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 của Sở (Kế hoạch số 253/KH-SCT ngày 20/02/2019). Trên cơ sở đó, Sở tổ chức rà soát, đánh giá 38 TTHC thuộc các lĩnh vực được giao, tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC đề nghị Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng.

Ngày 03/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 295/VP-KSTTHC về đánh giá chất lượng kết quả rà soát TTHC của Sở Công Thương. Tiếp thu nội dung hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương tổ chức rà soát, đánh giá lại đối với các TTHC kể trên; hiện đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp và phương án đơn giản hóa để Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng lại.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (Trích Báo cáo Sở Công Thương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (10/4/2021 3:27:00 PM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương (9/27/2021 3:04:36 PM)
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (6/12/2021 3:27:13 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son