SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Văn phòng

9/9/2019 9:52:10 AM
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019
Thực hiện chuyển đổi thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Giám đốc sở đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính như: kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; kế hoạch kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;… Mỗi kế hoạch đều phân công cụ thể cho các phòng ban, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng tiến độ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, đưa tin bài về CCHC trên trang tin điện tử của sở và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hải Dương. Phối hợp với Báo Bộ Công Thương, Báo Hải Dương, Đài Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên mục, … tuyên truyền về các nội dung của CCHC tới đông đảo người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, lồng ghép phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung của CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cuộc họp giao ban, tập huấn, hội nghị, hội thảo, …..

- Lãnh đạo sở thường xuyên có văn bản quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, đơn vị; tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.

2. Cải cách thể chế:

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung; thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

- Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành theo đúng tiến độ đã để ra.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Kịp thời rà soát, thống kê trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở để triển khai thực hiện. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện công khai TTHC tại Trung tâm và trên website của sở đầy đủ, đúng quy định; phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu của tổ chức, công dân.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, chất lượng và đúng thời gian quy định. Thường xuyên rà soát, kiến nghị UBND tỉnh và Bộ Công Thương đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh hoặc giảm bớt thời gian giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho DN sản xuất, kinh doanh.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, sở đã tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công 409 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 19 hồ sơ, tổng số 428 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 377 hồ sơ; 24 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 25 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết; tạm dừng 02 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn hoặc đúng hạn; không có hồ sơ bị trễ hạn.

Ngoài ra, sở tiếp nhận 2.638 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức. Đối với các thông báo này, sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở thực hiện có hiệu quả mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Xây dựng phương án sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ...

- Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công:

- Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính:

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, các quy hoạch phát triển ngành, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của Lãnh đạo sở đều kịp thời được đăng tải trên website của sở.

Tính từ đầu năm 2019 đến thời điểm báo cáo, sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.230/3022 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 40%) bằng hình thức trực tuyến. 100% hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật, theo dõi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến - một cửa điện tử của UBND tỉnh. Cán bộ, công chức của sở được phân công giải quyết TTHC đều đã được tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc. Việc ứng dụng CNTT trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhận được đánh giá tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp; đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và thuận tiện trong sử dụng

- Thực hiện chuyển đổi thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở.

 

Nguồn Bài: Văn Phòng SCT

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (10/4/2021 3:27:00 PM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương (9/27/2021 3:04:36 PM)
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (6/12/2021 3:27:13 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son