SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Văn phòng

6/5/2020 10:11:38 AM
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020
Văn phòng Sở tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Giám đốc sở đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2020 như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, …, trong đó phân công cụ thể cho các phòng, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC thông qua Trang tin điện tử của Sở và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại; lồng ghép phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung của CCHC tại các cuộc họp giao ban, tập huấn, hội nghị, hội thảo, …; tích cực phối hợp với các đơn vị, cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về CCHC tới đông đảo người dân và doanh nghiệp.

- Lãnh đạo sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.

- Hoàn thành báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo đúng quy định.

2. Cải cách thể chế:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi tham mưu của ngành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trong quý II năm 2020, Sở đã xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo chính xác và chất lượng. Sở đã tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại Trung tâm và công khai trên website của Sở. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

- Hoàn thành việc rà soát, kiến nghị công bố TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh tại công văn số 181/VP-KSTTHC ngày 29/4/2020.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Trong quý II năm 2020 (tính đến thời điểm báo cáo), Sở đã tiếp nhận 99 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ, tổng số 117 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 88 hồ sơ; 28 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 01 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 741 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 645 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở giảm 01 phòng chuyên môn và 01 chi cục.

- Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý.

- Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ... Trong quý II năm 2020, Sở đã có văn bản cử 10 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, cử 01 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị do Sở Nội vụ tổ chức.

- Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công:

- Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính:

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiếp tục khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua hệ thống. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Trang thông tin điện tử của Sở đã được nâng cấp, vận hành và hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp, khai thác thông tin.

- Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở.

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ (11/2/2021 9:04:57 AM)
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (10/4/2021 3:27:00 PM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương (9/27/2021 3:04:36 PM)
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/10/2021 9:36:24 AM)
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (8/2/2021 8:39:05 AM)
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (7/21/2021 9:13:46 AM)
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh (7/9/2021 9:09:25 AM)
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021 (6/21/2021 3:17:52 AM)
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (6/12/2021 3:27:13 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son