SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp

10/21/2014 9:17:46 AM
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
.
 a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường để thẩm định, sau đó tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả" hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 20/2013/TT-BCT)

- Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 đơn đề nghị và 05 bản biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

e) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

h) Phí, lệ phí: Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 8.000.000 đồng/bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 20/2013/TT-BCT).

Bố cục, nội dung Biện pháp được quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT.

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 08 năm 2013 của Bộ Công thương Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Mẫu đơn

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:58:10 PM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/28/2017 3:54:06 PM)
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. (9/27/2017 10:04:43 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:38:58 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:36:51 AM)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (9/27/2017 9:27:42 AM)
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:38:21 AM)
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (10/21/2014 10:35:26 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (10/21/2014 9:58:32 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son