SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công khai ngân sách

2/3/2020 3:44:16 PM
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương (theo biểu đính kèm)
 
 

SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /QĐ -TTXTTM

Hải Dương, ngày 16  tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2020

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG:

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm và kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 162/TB-STC ngày 13/01/2020 của Sở Tài Chính Hải Dương về việc thông báo kết quả thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;

- Sở Công Thương;

- Website Sở CT;

- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Lương Ngọc

 

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/3/2020 3:23:27 PM)
Trung tâm Xúc tiến thương mại công khai số liệu quyết toán chi ngân sách năm 2019 (6/2/2020 11:44:46 AM)
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (3/31/2020 2:25:52 PM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Công Thương (2/4/2020 9:55:33 AM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương (1/10/2020 6:01:00 PM)
Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của Sở Công Thương (7/9/2019 10:40:45 AM)
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương (1/18/2019 9:46:18 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son