SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 19/8/2018

Giới thiệu

11/30/2015 7:51:58 PM
Tổ chức, bộ máy Sở Công Thương
Tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hải Dương, gồm:

I - LÃNH ĐẠO SỞ:
   
1) Giám đốc                    Phạm Thanh Hải
- Năm sinh                       1961
- Điện thoại cơ quan          0220.3841069
- Điện thoại di động           0913.255306
 
2) Phó Giám đốc             Mai Văn Hội
- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3858563
- Điện thoại di động           0913.023547
 
3) Phó Giám đốc             Phạm Văn Tuấn
- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3852424
- Điện thoại di động           0912.848819
 
4) Phó Giám đốc             Vũ Thị Kim Phượng
- Năm sinh                       1973
- Điện thoại cơ quan          0220.3854713
- Điện thoại di động           0945.485579
 
2) Phó Giám đốc             Nguyễn Thanh Hải
- Năm sinh                       1962
- Điện thoại cơ quan          0220.3853103
- Điện thoại di động 

  
II - CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG:
 
1) Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng         
  Phạm Văn Việt
- Năm sinh                       1961
- Điện thoại cơ quan          0220.3843985
- Điện thoại di động           0968.566816 
2) Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra            
Phạm Đức Dũng
- Năm sinh                       1977
- Điện thoại cơ quan          0220.3853512
- Điện thoại di động           0983.252106
 
3) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
- Trưởng phòng                
Vũ Công
- Năm sinh                       1977
- Điện thoại cơ quan          0220.3857998
- Điện thoại di động           0948.251568
 
4) Phòng Quản lý Công nghiệp
- Trưởng phòng                
Mạc Thế Phương
- Năm sinh                       1975
- Điện thoại cơ quan          0220.3853335
- Điện thoại di động         
  0936.990696
 
5) Phòng Quản lý Thương mại
- Trưởng phòng                
Nguyễn Văn Quang
- Năm sinh                       1970
- Điện thoại cơ quan          0220.3833207
- Điện thoại di động           0912.333207
 
6) Phòng Quản lý Năng lượng
- Trưởng phòng              
   Lưu Văn Thành
- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3840134
- Điện thoại di động           0904.564777
 
7) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
- Trưởng phòng                
Nguyễn Quốc Huy
- Năm sinh                       1979
- Điện thoại cơ quan          0220.3843976
- Điện thoại di động           0989.371478
 
8) Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế
- Trưởng phòng               
  Vũ Thị Minh Phượng
- Năm sinh                       1969
- Điện thoại cơ quan          0220.3852603
- Điện thoại                       0988.065869
 
  
III - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:
 
  
 
1) CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
  
 
+ Chi Cục trưởng: Nguyễn Thanh Hải   
- Điện thoại cơ quan: 0
220.3853103  
- Di động: 
 
  
 
+ Các Phó Chi cục trưởng:  
1- Chi cục phó: Bùi Trọng Thuân  
- Điện thoại cơ quan: 0
2203. 837651  
2- Chi cục phó: 
Bùi Trường Giang  
- Điện thoại cơ quan: 0
2203. 837653  
3- Chi cục phó: 
Bùi Thế Hùng  
- Điện thoại cơ quan: 02203. 837650 
 
4- Chi cục phó: 
Nguyễn Đức Nghĩa  
- Điện thoại cơ quan:    
     
  
2) TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  
 
* Giám đốc:                     Nguyễn Văn Thuấn  
Năm sinh:                        1959 
 
Điện thoại cơ quan:           0
220.3848417  
Điện thoại di động:            0913.255133 
 
  
 
* Phó giám đốc:              Nguyễn Lương Ngọc  
Năm sinh:                        1975 
 
Điện thoại cơ quan:           0
202.3837865  
Điện thoại di động:            0904.198867 
 
Email:                             
luongngoctp@gmail.com 
                                      
luongngoctp@yahoo.com
                                       luongngoctp@gawab.com
                                     
 * Phó giám đốc:             Trương Thị Vân Anh  
Năm sinh:                        1979 
 
Điện thoại cơ quan:           0
202.3830406
Điện thoại di động:            0989.288956  

    
3) TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP
 
* Giám đốc:                     Hoàng Đức Dũng
Năm sinh:                        1960
Điện thoại cơ quan:           0
220.3831821
Di động:                            0912.333.069
  
 
* Phó giám đốc:              Phạm Văn Trưởng
Năm sinh:                        1960
Điện thoại cơ quan:           0
220.3831821
Di động:                           0904.105687
 
* Phó giám đốc:              Nguyễn Quốc Việt
Năm sinh:                        1973
Điện thoại cơ quan:           0
220.2480.034
Điện thoại di động:            0983.483.034
 
  
VI - PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC HẢI DƯƠNG
(Trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương)
 
* Trưởng phòng:             Nguyễn Thị Minh Hạnh
Điện thoại cơ quan:           0220.3859792
Di động:                           0945.412968
* Chuyên viên:                 Lê Hiền
Điện thoại cơ quan:           0220.3859792
Di động:                           0988.653138

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (11/29/2015 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (11/27/2015 8:56:39 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (11/26/2015 8:04:40 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son