SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Giới thiệu

11/30/2015 7:51:58 PM
Tổ chức, bộ máy Sở Công Thương
Tổ chức, bộ máy của Sở Công Thương Hải Dương, gồm:

I - LÃNH ĐẠO SỞ:

   
1) Giám đốc                    Phạm Thanh Hải

- Năm sinh                       1961
- Điện thoại cơ quan          0220.3841069
- Điện thoại di động           0913.255306
 
2) Phó Giám đốc             Mai Văn Hội
- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3858563
- Điện thoại di động           0913.023547
 
3) Phó Giám đốc             Phạm Văn Tuấn
- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3852424
- Điện thoại di động           0912.848819
 
4) Phó Giám đốc             Vũ Thị Kim Phượng
- Năm sinh                       1973
- Điện thoại cơ quan          0220.3854713
- Điện thoại di động           0945.485579
 
  
II - CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG:
 
1) Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng           Phạm Văn Việt

- Năm sinh                       1961
- Điện thoại cơ quan          0220.3843985
- Điện thoại di động           0968.566816 
2) Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra             Phạm Đức Dũng

- Năm sinh                       1977
- Điện thoại cơ quan          0220.3853512
- Điện thoại di động           0983.252106
 
3) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
- Trưởng phòng                 Vũ Công

- Năm sinh                       1977
- Điện thoại cơ quan          0220.3857998
- Điện thoại di động           0948.251568
 
4) Phòng Quản lý Công nghiệp
- Trưởng phòng                 Mạc Thế Phương

- Năm sinh                       1975
- Điện thoại cơ quan          0220.3853335
- Điện thoại di động           
0936.990696
 
5) Phòng Quản lý Thương mại
- Trưởng phòng                 Nguyễn Văn Quang
- Năm sinh                       1970

- Điện thoại cơ quan          0220.3833207
- Điện thoại di động           0912.333207
 
6) Phòng Quản lý Năng lượng
- Trưởng phòng                 Lưu Văn Thành

- Năm sinh                       1960
- Điện thoại cơ quan          0220.3840134
- Điện thoại di động           0904.564777
 
7) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
- Trưởng phòng                 Nguyễn Quốc Huy

- Năm sinh                       1979
- Điện thoại cơ quan          0220.3843976
- Điện thoại di động           0989.371478
 
  
III - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

 
1) TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
   
* Phó giám đốc Phụ trách:  Nguyễn Lương Ngọc  
Năm sinh:                              1975  
Điện thoại cơ quan:                0202.3837865  
Điện thoại di động:                 0904.198867  
Email:                                     
luongngoctp@gmail.com 
                                      
* Phó giám đốc:                    Trương Thị Vân Anh  
Năm sinh:                              1979  
Điện thoại cơ quan:                0202.3830406 
Điện thoại di động:                  0989.288956  

                                      

* Phó giám đốc:                   Nguyễn Trọng Khoản
Năm sinh:                            1974
Điện thoại cơ quan:              0202.3845615
Điện thoại di động:                0912.119303  


    
3) TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP
 
* Giám đốc:                     Hoàng Đức Dũng
Năm sinh:                        1960
Điện thoại cơ quan:           0220.3831821
Di động:                            0912.333.069
   
* Phó giám đốc:              Phạm Văn Trưởng

Năm sinh:                        1960
Điện thoại cơ quan:           0220.3831821
Di động:                           0904.105687
 
* Phó giám đốc:              Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh:                        1973
Điện thoại cơ quan:           0220.2480.034
Điện thoại di động:            0983.483.034

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương (11/29/2015 8:55:50 AM)
Cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (11/28/2015 8:05:29 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến thương mại (11/27/2015 8:56:39 AM)
Giới thiệu về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (11/26/2015 8:04:40 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son