SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/10/2021

Điện lực, Năng lượng

5/23/2019 10:26:58 AM
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình về điện
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ, trả lại hồ sơ, hướng dẫn tổ chức hoàn thiện đầy đủ theo quy định. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển về Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương.

- Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng Quản lý năng lượng có trách nhiệm xem xét, thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp từ chối thẩm định phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định (Mẫu số 01 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (lập theo Điều 54 của Luật xây dựng năm 2014)

- Các tài liệu, văn bản có liên quan

 . Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

. Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án hoặc hợp đồng tư vấn thiết kế;

. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu;

. Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (đối với điện áp 110KV).

. Hồ sơ khảo sát xây dựng, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát XD, biên bản nghiệm thu hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm tra

h) Phí, lệ phí:

≤ 15 tỷ: hệ số (0,019)% x tổng mức đầu tư trước thuế.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Tờ trình thẩm định (Mẫu số 01 Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng v/v quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế.

 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 (12/29/2020 9:52:44 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 4:18:20 PM)
Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:19:59 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV (10/30/2020 10:18:29 AM)
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV (10/30/2020 10:16:07 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:15:16 AM)
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW (10/30/2020 10:13:51 AM)
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:12:05 AM)
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện (10/30/2020 10:06:20 AM)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện (5/23/2019 10:47:12 AM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son