SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Công nghiệp, Công nghiệp tiêu dùng

5/22/2019 7:51:42 AM
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn thuộc nhóm B, C.
.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn thuộc nhóm B, C nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

- Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng KTAT-MT để thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả sẽ được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015).

- Hồ sơ thiết kế cơ sở (lập theo Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014).

- Các tài liệu, văn bản có liên quan.

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (bản sao).

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án hoặc hợp đồng tư vấn thiết kế.

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu.

- Các văn bản của các cấp có thẩm quyền về: Quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

- 15 ngày làm việc với dự án nhóm B;

- 10 ngày làm việc với dự án nhóm C.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản phê duyệt

h) Phí, lệ phí:

- Công trình có giá trị ≤ 15 tỷ: phí thẩm định = hệ số (0,019)% x tổng mức đầu tư trước thuế.

- Công trình có giá trị  từ trên 15 tỷ đến 25 tỷ: phí thẩm định = hệ số (0,017)% x tổng mức đầu tư trước thuế.

- Công trình có giá trị  từ trên 25 tỷ đến 50 tỷ: phí thẩm định = hệ số (0,015)% x tổng mức đầu tư trước thuế.

- Công trình có giá trị  từ trên 50 tỷ đến 100 tỷ: phí thẩm định = hệ số (0,0125)% x tổng mức đầu tư trước thuế.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở (mẫu số 01  phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015).

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 - Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí đầu tư thiết kế cơ sở. 

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (6/8/2020 3:19:51 PM)
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (6/8/2020 11:03:13 AM)
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (6/8/2020 9:01:45 AM)
Xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (5/22/2019 8:03:20 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son