SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/2/2023

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

9/15/2022 4:07:33 PM
Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
.
 

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Các doanh nghiệp quản lý trực tiếp, Hội nghề nghiệp hoặc UBND xã, phường, thị trấn có văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi UBND huyện, thành phố thị xã (qua phòng Kinh tế hạ tầng các huyện hoặc phòng Kinh tế thành phố, thị xã) để tổng hợp trình UBND huyện, thành phố, thị xã xác nhận, ký văn bản đề nghị và gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý công nghiệp tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhđể tổng hợp, trong quá trình tổng hợp nội dung hồ sơ không đầy đủ, Phòng Quản lý công nghiệp soạn văn bản trình lãnh đạo Sở ký yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Phòng Quản lý công nghiệp báo cáo Giám đốc sở trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

Sở Công Thương tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương, sau khi họp Sở Công Thương tổng hợp hồ sơ tài liệu đã được Hội đồng thẩm định thông qua báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

- Qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương;

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ;

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương (theo mẫu).

+ Bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân được doanh nghiệp trực tiếp quản lý, Hội nghề nghiệp hoặc Trưởng thôn có làng nghề (đã được UBND tỉnh công nhận) nhận xét và UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận (theo mẫu).

+ Biên bản cuộc họp bình xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương của cấp cơ sở (các doanh nghiệp, làng nghề hoặc Hội nghề nghiệp) (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ các Giấy chứng nhận, huy chương, giải thưởng đạt được trong các cuộc thi; cuộc hội chợ triển lãm; kèm ảnh chụp sản phẩm được giải hoặc các tác phẩm có giá trị đặc biệt.

+ Văn bản đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương của doanh nghiệp quản lý trực tiếp, Hội nghề nghiệp hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi có làng nghề.

+ Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố, thị xã kèm theo danh sách những người được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương trên địa bàn cấp huyện.

- Số lượng bộ hồ sơ:  05 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: không quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Hải Dương.

- Cơ quan phối hợp:các Sở, ngành có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương kèm theo tiền thưởng.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Đơn đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương” (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Hải Dương).

- Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương” (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Hải Dương).

- Biên bản họp bình bầu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương” tại cấp cơ sở (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Hải Dương).

k) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

-  Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín nghề nghiệp được tập thể đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, tôn vinh và được doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Hội nghề nghiệp thống nhất đề nghị.

-  Có thâm niên trong nghề tối thiểu 10 (mười) năm; đạt trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện; trực tiếp sáng tác, chế tạo hoặc phục chế được tối thiểu 4 mẫu sản phẩm đạt trình độ kỹ, mỹ thuật cao; trong đó có ít nhất 2 mẫu được đưa vào sản xuất hàng hóa cung ứng trên thị trường.

-  Có tác phẩm, sản phẩm được giải thưởng, được cấp Giấy chứng nhận tại các cuộc thi; các cuộc hội chợ, triển lãm có uy tín trong nước và quốc tế. Đối với nhóm sản phẩm đặc thù không thể tham gia dự thi hoặc tham dự các kỳ hội chợ, triển lãm thì đó phải là những tác phẩm (hoặc sản phẩm, công trình) có giá trị đặc biệt, được đa số đồng nghiệp cùng ngành nghề thừa nhận.

- Có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, truyền nghề, khôi phục, nhân cấy phát triển nghề nghiệp; góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

l) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương.

.

Tải biểu mẫu tại đây.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương (9/15/2022 4:07:33 PM)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (9/15/2022 4:01:17 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son