SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

11/28/2018 2:41:59 PM
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 27/11/2018 Sở Công Thương ban hành công văn số 1925/KH-SCT về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ngày 27/11/2018 Sở Công Thương ban hành công văn số 1925/KH-SCT về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gửi các phòng, đơn vị liên quan.

Trong đó, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, đúng tiến độ, chất lượng, khả thi và hiệu quả. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

a)Xây dựng kế hoạch:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở, các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2018.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 b) Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở, các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2. Kiện toàn Bộ phận Một cửa

a) Tham mưu cho UBND tỉnh để Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở, các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Thời gian hoàn thành: Theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động.

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chất lượng.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018 và thường xuyên trong năm.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Quyết định công bố danh mục.

c) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra sở, các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2019 và thường xuyên trong năm.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

d) Tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tiếp nhận

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2019.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Văn bản ủy quyền tiếp nhận.

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

a) Triển khai sử dụng phần mềm một cửa dùng chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng sở.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Phần mềm được triển khai thực hiện.

b) Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc sở.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên hàng năm.

- Sản phẩm dự kiến hoàn thành: Hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay sau khi được tiếp nhận, giải quyết.

Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở giải quyết./.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II (6/4/2019 4:46:47 PM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son