SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/10/2020 3:21:10 PM
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương
Ngày 05/02/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SCT về Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.
 
Theo đó, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung sau:

1. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện các cơ chế chính sách mới, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương. Tích cực phối hợp với các ngành địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, nắm bắt tình tình sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong tỉnh để tham mưu tháo gỡ.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương.

3. Triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương.

4. Tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn thẩm định, cấp giấy phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Phát hiện ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Tập trung phối hợp với các ngành địa phương quản lý có hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, kinh doanh than, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)…

5. Nắm sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, Theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh; phối hợp với các ngành từng bước hình thành chuỗi kết nối sản xuất- tiêu thụ theo có chế thị trường.

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

7. Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trung ương và địa phương theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và quy chế quản lý khuyến công của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

8. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tiếp tục triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

9. Tích cực tham mưu triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Sở Công Thương là cơ quan thường trực.

10. Thực hiện tốt công tác cải cạch hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính; áp dụng mô hình khung trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở và các đơn vị trực thuộc; cải tiến tác phong lề lối làm việc và đạo đức công vụ của cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạch tranh của tỉnh.

Bên cạnh những nhiệm vụ nêu trên, Sở Công Thương còn đưa ra các giải pháp trọng tâm, cụ thể cho các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 (2/19/2020 3:13:59 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020 (2/11/2020 4:29:19 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son