SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

1/27/2021 1:51:32 PM
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 66 /KH-SCT về phát động thi đua năm 2021.

Để thực hiện mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Giám đốc Sở Công Thương phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương với chủ đề “Sở Công Thương đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”, gắn với các nội dung cụ thể như sau:

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành phát huy tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động tích cực trong các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của toàn ngành Công Thương năm 2021;

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các tổ chức chính trị xã hội phát động. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Thực hiện tốt giao ước thi đua của Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về kinh tế.

Nhiệm vụ kế hoạch là đẩy mạnh phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh, có giá trị gia tăng cao, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Hỗ trợ khôi phục, duy trì và phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề.

Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, thương mại điện tử và các dịch vụ phục vụ công nghiệp. Phát triển công nghiệp gắn với tăng trưởng bền vững; ưu tiên chuyển giao và sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm đã được chế biến, có hàm lượng công nghệ cao và thân thiện với môi trường; giảm dần tỷ trọng các hàng hóa gia công xuất khẩu sử dụng nhiều lao động.

Tận dụng tốt cơ hội khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do, các cộng đồng, các khối kinh tế,… để củng cố và mở rộng thị trường truyền thống, khai thác các thị trường mới giàu tiềm năng. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa các thị trường nhập khẩu, gia tăng cơ hội để tiếp cận với những công nghệ và sản phẩm tiên tiến trên thế giới.

Ưu tiên nhập khẩu các nhóm hàng máy móc thiết bị và công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, vật tư, thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh. Tạo điều kiện và huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế tham gia vào hệ thống thương mại. Phát triển đa dạng các loại hình tổ chức và phương thức hoạt động dịch vụ thương mại. Quan tâm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ cá thể phát triển thành doanh nghiệp, đi đôi với thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp thương mại lớn với hệ thống phân phối hiện đại, làm nòng cốt cho hoạt động thị trường.

Quan tâm hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, đặc biệt là khu vực nông thôn, đáp ứng nhu cầu buôn bán trao đổi, mở rộng thị trường. Tạo sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá, cập nhập thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu.

Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; coi đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua đối với các cá nhân, tập thể thuộc ngành.

Về giải pháp, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025; góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế, về thời cơ và thách thức khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; nhất là tuyên truyền về cộng đồng kinh tế ASEAN, về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu; Hiệp định thương mại tự do song phương,... nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng thời cơ, thế mạnh để thâm nhập thị trường lớn, chủ động trong kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh.

Tích cực hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn ngành. Tăng cường phối hợp, liên kết trong đào tạo, tập huấn kiến thức về hội nhập quốc tế, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất,… cho cán bộ, công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương; các quy hoạch, kế hoạch, quy định đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện tốt việc hướng dẫn, thẩm định, cấp phép và kiểm tra hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhất là với xăng dầu, điện, than, LPG, rượu bia, thuốc lá, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp,...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong công tác và hoạt động của cơ quan. Nâng cao ý thức chính trị, giữ vững lập trường, ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tích cực tham mưu đổi mới phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh mà Sở Công Thương là cơ quan thường trực: BCĐ Hội nhập kinh tế quốc tế Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, BCĐ an toàn lành lang lưới điện cao áp. Thực hiện đúng quy định công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo thuộc diện Sở quản lý; làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng, nâng lương.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

* Với những nhiệm vụ và giải pháp đề ra, toàn ngành Công Thương phấn đấu năm 2021:

1. Đảng bộ: đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên khen thưởng.

2. Sở Công Thương: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

3. Công đoàn: đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, được công đoàn cấp trên khen thưởng.

4. Chi đoàn thanh niên: đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”, được Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.

5. Hội Cựu chiến binh: Đạt danh hiệu “Tổ chức hội trong sạch, vững mạnh”.

Căn cứ nhiệm vụ chủ yếu của ngành, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình trong năm 2021 để đăng ký các danh hiệu thi đua như sau :

- Thời gian đăng ký thi đua gửi về Văn phòng sở trước ngày 31/01/2021.

- Đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác quản lý: Nộp báo cáo kết quả triển khai về Văn phòng sở trước ngày 30/9/2021.

Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Công Thương chỉ bình xét cho những tập thể, cá nhân có đăng ký các danh hiệu thi đua (Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến) theo hướng dẫn. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, từng cán bộ công chức phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành năm 2021./.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son