SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 20/8/2019

THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN

6/23/2017 8:26:55 AM
Sở Công Thương xây dựng Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020
Ngày 29/5/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 709/QĐ/QĐ-SCT, phê duyệt Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Công Thương giai đoạn 2017-2020.

Chương trình được xây dựng nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan.

Ngoài mục tiêu trên Chương trình còn gắn với những yêu cầu cụ thể như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của cơ quan và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các phòng, đơn vị để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.Phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các quy định của pháp luật, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của ngành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các phòng, đơn vị.

Mặt khác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành một cách đồng bộ, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chức năng nhiệm vụ của cơ quan. Triệt để, thực chất, không mang tính hình thức và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

Chương trình đã đề ra 04 nhiệm vụ và 05 giải pháp trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn từ 2017-2020 như: (1) nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (2) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (3) Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiên quyết đấu tranh và xử lý các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý.

Để tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện cho năm 2017; phân công công việc cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị cũng như quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Giám đốc Sở giao cho Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

 

Xem các văn bản chi tết Tại đây!

- Quyết định số 709/QĐ-SCT

- Chương trình giai đoạn 2017-2020

- Kế hoạch thực hiện năm 2017

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc (Tổng Hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến Luật cạnh tranh (8/16/2019 7:57:35 AM)
Ban chỉ huy PCTT&TKCN Sở Công Thương thông báo diễn biến của bão số 3 (8/1/2019 3:54:19 PM)
Xử lý kịp thời những tình huống áp thấp nhiệt đới/bão gây ra (7/3/2019 9:52:44 AM)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2019 (6/24/2019 7:35:35 AM)
Thực hiện Tuyên truyền phòng chống thiên tai năm 2019 (5/15/2019 11:42:15 AM)
Ngày 20.4 sẽ công bố thành lập TP Chí Linh (4/8/2019 9:22:31 AM)
Thành phố Chí Linh chỉnh trang đô thị (4/4/2019 10:46:29 AM)
Khai hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 (2/22/2019 3:49:20 PM)
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống do bão số 04 gây ra (8/16/2018 8:32:46 AM)
Chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống cơn bão số 3 (7/18/2018 11:08:09 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son