SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 16/1/2021

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

12/18/2020 7:51:30 AM
Sở Công Thương tự đánh giá chấm điểm cải cách thủ tục hành chính năm 2020
Từ ngày 01/01/2020 đến 07/12/2020, Sở đã tiếp nhận 590 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, từ kỳ trước chuyển sang 34 hồ sơ, tổng cộng 624 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 581 hồ sơ; 33 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 10 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.
 
Thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định đánh giá, xác định chỉ số CCHC, Sở Công Thương giải trình một số nội dung kết quả tự đánh giá chấm điểm CCHC năm 2020 của Sở, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau:

Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Trong năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát, đánh giá 10 TTHC thuộc các lĩnh vực được giao. Sở đã có báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC số 1450/BC-SCT ngày 14/8/2020 gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Như vậy, năm 2020 Sở Công Thương đã hoàn thành 100% kế hoạch rà soát TTHC. Qua rà soát không phát hiện vấn đề gì cần xử lý.

Công bố, cập nhật TTHC và các quy định có liên quan

Sở Công Thương thường xuyên, kịp thời rà soát, thống kê, xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố hoặc bãi bỏ danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trong năm 2020, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định công bố/bãi bỏ danh mục TTHC và phê duyệt/bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/4/2020; Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 27/5/2020; Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/8/2020; Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 23/10/2020).

Giải trình lý do một số TTHC công bố muộn: do Bộ Công Thương chậm đăng tải các quyết định công bố TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ngay sau khi cập nhật các quyết định công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia, Sở Công Thương đã khẩn trương rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai. Đồng thời, cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng quy định nội dung TTHC để niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Về công khai TTHC

Sở thường xuyên cập nhật và có văn bản đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai danh mục và nội dung TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Sở thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định toàn bộ nội dung 124/124 TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (đạt tỷ lệ 100% số TTHC) tại trụ sở Trung tâm và trên hệ thống dịch vụ công - một cửa điện tử. 124 TTHC cấp tỉnh và 13 TTHC cấp huyện (đạt tỷ lệ 100% tổng số TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cũng được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ sct.haiduong.gov.vn mục thủ tục hành chính.

Kịp thời tham mưu xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành gồm 124/124 thủ tục cấp tỉnh; 13/13 thù tục cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%). Kịp thời có văn bản đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công cập nhật, niêm yết bổ sung TTHC ra tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa tại Trung tâm. Trong năm 2020, không phát sinh TTHC mới thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại Trung tâm. Thực hiện công khai tiến độ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đầy đủ, đúng quy định. Tổ chức, công dân có thể tra cứu trực tuyến để biết tiến độ giải quyết hồ sơ tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn, mục tra cứu hồ sơ.

Kết quả giải quyết TTHC

T ngày 01/01/2020 đến 07/12/2020, Sở đã tiếp nhận 590 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, từ kỳ trước chuyển sang 34 hồ sơ, tổng cộng 624 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 581 hồ sơ; 33 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 10 hồ sơ do
không đủ điều kiện giải quyết.
Ngoài ra, Sở tiếp nhận 5.544 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức (trong đó 4.576 thông báo được tiếp nhận và xử lý trực tuyến). Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả. Nhìn chung, Sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo chính xác, khách quan; giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho tổ chức, công dân. Tỷ lệ TTHC được trả kết quả trước hạn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 99,8%).
+ Giải trình về 03 hồ sơ trả kết quả trễ hạn trên Hệ thống một cửa điện tử:

* Ngày 22/9/2020, Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Siberian Health quốc tế (tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công); mã hồ sơ 000.00.02.H23-200922-0005; nội dung yêu cầu giải quyết: đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; ngày hẹn trả kết quả: 01/10/2020. Hồ sơ sau khi được tiếp nhận đã được chuyển tới phòng chuyên môn để giải quyết và trả kết quả theo đúng quy trình quy định. Ngày 30/9/2020, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 1691/XN-SCT xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Siberian Health quốc tế. Văn phòng sở đã gửi văn bản trên (kết quả giải quyết TTHC) qua bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho doanh nghiệp (nhân viên bưu chính có ký nhận trong sổ bàn giao hồ sơ ngày 30/9/2020). Như vậy, trên thực tế Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp đúng quy trình và thời gian quy định (trả kết quả sớm 01 ngày). Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật trong quá trình thao tác dẫn đến công chức phòng chuyên môn trả kết quả chậm trên Hệ thống dịch vụ công - Một cửa điện tử.

* Ngày 25 và 26/11/2020, cán bộ của Sở tiếp nhận qua đường bưu điện và cập nhật vào hệ thống 02 thông báo chương trình khuyến mại mã hồ sơ 000.00.02.H23-201126-0029 và 000.00.02.H23-201125-0032. Do lỗi trong quá trình thao tác nên cán bộ tiếp nhận của Văn phòng sở trả kết quả chậm trên Hệ thống. Tuy nhiên, theo quy định, đây là các TTHC một chiều, Sở chỉ tiếp nhận để lưu và theo dõi, không phải giải quyết và trả kết quả. Như vậy, thực tế cả 03 trường hợp trên Sở không trả kết quả trễ hạn nên không phải xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền

Thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong năm 2020, Sở tiếp nhận 01 phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc giải quyết TTHC. Lãnh đạo Sở đã trực tiếp phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công kịp thời giải quyết và đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện MCI INC tại Hải Dương (1/13/2021 3:02:57 PM)
Ngành Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (12/15/2020 10:13:07 AM)
Thông báo: Cấp Giấy phép thành lập VPĐD Move Plus CO., LTD (12/1/2020 8:13:05 AM)
Sở Công Thương tham gia Hội thao Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế 2020 (11/24/2020 8:17:00 AM)
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Công Thương (11/23/2020 10:47:08 AM)
Biện pháp phòng dịch Covid - 19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) (11/18/2020 8:30:40 AM)
Sở Công Thương dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn (11/11/2020 1:42:41 PM)
Sở Công Thương vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai (10/30/2020 3:10:09 PM)
Kế hoạch hành động Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 (9/28/2020 3:00:13 PM)
Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 (8/31/2020 3:52:00 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son