SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Thanh tra - Pháp chế

11/9/2017 2:22:24 PM
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017
Các hội nghị phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.
 
Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-HĐPH ngày 03/3/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) của tỉnh về ban hành kế hoạch hoạt động của Hội năm 2017 và Kế hoạch số 1998/KH-SCT ngày 29/12/2016 về công tác phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017 của Sở Công Thương Hải Dương. Năm 2017, Sở Công Thương đã tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL cho 806 lượt đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.

Các hội nghị phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung như: Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2013 của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; thông tin về Hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách xuất nhập khẩu của một số các nước trong khối ASEAN; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; về quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất; an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý và các văn bản về hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực.

Cũng trong năm 2017, Sở Công Thương còn tổ chức các hội nghị phổ biến quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và quy định về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Ngoài ra, theo đề nghị của doanh nghiệp, Sở đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý.

Như vậy, trong năm 2017, Sở Công Thương đã hoàn thành 100% kế hoạch phổ biến, tuyên truyền GDPL đã đề ra.

Để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, tuyên truyền GDPL có chuyên môn sâu và kỹ năng tốt hơn, năm 2018, Sở Công Thương đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh cần tăng cường và thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền của Sở và các sở, ban ngành khác trong tỉnh.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (1/21/2022 3:12:26 AM)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021 (7/28/2021 9:41:15 AM)
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020 (9/29/2020 4:48:06 PM)
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh (4/6/2020 10:28:54 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (3/12/2019 4:28:23 PM)
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas (5/7/2018 8:44:04 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 (1/13/2017 10:16:57 AM)
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 (12/20/2016 8:11:57 AM)
Cử người phát ngôn cho các cơ quan báo chí (11/14/2016 10:54:26 AM)
Kiểm tra 3 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp theo đề nghị của Bộ Công Thương. (6/30/2016 4:25:46 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son