SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 21/2/2020

TIN TỨC, SỰ KIỆN CHUNG

10/15/2019 3:27:25 PM
Sở Công Thương tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua Hải Dương là 1 trong 16 tỉnh, thành phố tự chủ, cân đối về ngân sách. Mục tiêu phấn đấu năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển toàn diện về xây dựng nông nghiệp - nông dân - nông thôn, chương trình được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó cộng đồng dân cư địa phương là người trực tiếp tổ chức thực hiện. Nhà nước đóng vai trò định hướng đề ra cơ chế chính sách và hỗ trợ một phần vốn thực hiện. Ngày 7/8/2019 Bộ Chính trị đã có Kết luận số 54/KL-TW về việc tiếp tục thực hiện NQTW7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Quyết định số 115-QĐ/TU ngày 15/02/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020 và UBND tỉnh Hải Dương hàng năm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Hiện nay tỉnh Hải Dương có 09 huyện, 02 thành phố (Hải Dương, Chí Linh), 01 thị xã Kinh Môn và 220 xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả qua thời gian triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến hết tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả như sau:

Về thực hiện tiêu chí số 4 về Điện:

Toàn tỉnh đã có 200/220 xã đạt nông thôn mới bằng 91%. Sở Công Thương Hải Dương đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và chất lượng đến 100% số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá của Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 8/10/2015 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện và Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Về quy hoạch: Năm 2017 Sở Công Thương đã chủ trì hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035  trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hợp phần I, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hợp phần II cụ thể như:

Quy hoạch điện là cơ sở để các đơn vị tham gia hoạt động điện lực trên địa bần tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện, Chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho xây dựng các công trình điện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra và chất lượng điện ở khu vực nông thôn tiến đến ngang bằng với chất lượng điện của thành thị. Kết quả chung đến hết tháng 6 năm 2019: Tiêu chí số 4 về điện: 220/220 xã đã được công nhận, đạt 100%.

Về thực hiện tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Từ năm 2010-2020, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh Ban hành các Quy hoạch phù hợp với từng thời kỳ, nhằm định hướng và phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn của tỉnh một cách đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Hiện tỉnh Hải Dương đang thực hiện Quy hoạch Tổng thể phát triển thương mại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quá trình triển khai thực hiện, Sở luôn bám sát các nội dung để hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị; các tổ chức cá nhân nắm được để thực hiện. Do đó, các công trình, dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp Chợ đều phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Tính đến hết tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh có 128 chợ nông thôn/ 172 chợ đang hoạt động, trong đó: 02 chợ đầu mối; 12 chợ hạng 02 và 114 chợ hạng 3; 34 siêu thị; 100% các xã nông thôn đều có cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân của các cấp chính quyền thường xuyên được quan tâm, đồng thời đã chủ động bố trí và huy động được nhiều nguồn vốn của địa phương để đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hàng chục Chợ, với hàng trăm tỷ đồng, trong đó: Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 19 Chợ với số tiền 9,5 tỷ đồng. Bộ Công Thương đang hỗ trợ tỉnh Hải Dương xây dựng 1 mô hình thí điểm chợ ATTP, 1 mô hình cửa hàng bán sản phẩm OCOP.

Song song với việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; các cơ quan ban, ngành của tỉnh; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn tỉnh; thẩm định phương án thuê mặt bằng chợ. UBND các huyện, thị xã thành phố có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo mô hình Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 02 chuỗi cửa hàng tiện lợi, như: Hệ thống Vinmart + với 25 cửa hàng, Hệ thống cửa hàng Vimart với 06 cửa hàng. Do có sự quan tâm đúng mức nên hàng hóa được lưu thông kịp thời, đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến nay cả tỉnh có 100% số xã nông thôn đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 94/128 chợ nông thôn đang hoạt động đạt chuẩn. Ngoài ra tỉnh quan tâm, chú trọng phát triển 33/45 Cụm công nghiệp; Củng cố phát triển 64 làng nghề, hợp tác xã dịch vụ; Đẩy mạnh công tác khuyến công, xúc tiến thương mại.

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là trong thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của ngành Công Thương Hải Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, nổi bật, diện mạo mới nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là  23,2 triệu đồng, năm 2018 đạt 42,8 triệu đồng, năm 2019 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm, hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được xây dựng đồng bộ như: hệ thống điện, cơ sở hạ tầng thương mại, chợ.... phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng NTM.

Trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn các tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 ngành Công Thương Hải Dương xin đưa ra một số giải pháp thực hiện như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân để phát huy cao sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội thi đua xây dựng nông thôn mới.

2. Hàng năm, các địa phương cân đối, bố trí tỷ lệ ngân sách phù hợp cho xây dựng nông thôn mới và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới như: Giao thông nông thôn, Điện nông thôn, Nước sạch nông thôn, Vệ sinh môi trường nông thôn, Xóa đói giảm nghèo, Dạy nghề lao động nông thôn...

3. Tiếp tục hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ sản xuất như: Dồn điền đổi thửa, Hỗ trợ khuyến khích phát triển trang trại, Thu hút doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, Hỗ trợ hạ tầng thương mại nông thôn (chợ)...

4. Phát triển mô hình liên kết, Tạo chuỗi cung ứng ản phẩm, Chuỗi giá trị hàng hóa, Xúc tiến thương mại thị trường nông sản thực phẩm trong và ngoài nước.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các công trình điện trên địa bàn tỉnh hoàn thành theo kế hoạch.

6. Tiếp tục thực hiện tốt Quy hoạch phát triển tổng thể thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ban hành kèm theo Quyết định số 1928/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương, trong đó: hàng năm cần rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết để bổ sung các biện pháp thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả.

7. Từng bước đổi mới quản lý, kinh doanh khai thác Chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 28/2/2014 về quy định phát triển và quản lý chợ; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND  ngày 11/ 4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

 8. Tăng cường công tác tuyên truyền, có các cơ chế chính sách để thu hút vốn đầu tư xây mới, sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng Chợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 về việc hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013- 2020, đặc biệt đối với các Chợ còn nhiều khó khăn, khó thu hút vốn đầu tư. 

Nguồn Bài: Mai Văn Hội, Phó Giám đốc Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn tiếp tục tăng mạnh (2/19/2020 3:22:44 PM)
Kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu (2/14/2020 11:12:29 AM)
Chuẩn bị những điều kiền cần thiết cho xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản niên vụ năm 2020 (2/12/2020 2:25:45 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Hải Dương tháng 1/2020 (2/10/2020 3:59:10 PM)
Lần đầu tiên chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức riêng cho Hải Dương (2/5/2020 3:10:57 PM)
Rực rỡ chợ hoa xuân Hải Dương (1/24/2020 7:55:18 PM)
Mời đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 (1/23/2020 4:48:28 PM)
Sở Công Thương tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (1/14/2020 4:03:23 PM)
Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dạng bột trái nhàu nhập khẩu vào Hàn Quốc (1/3/2020 8:18:03 AM)
Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang Trung Quốc (1/2/2020 2:54:34 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son