SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Văn phòng

6/4/2019 4:46:47 PM
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác CCHC trong quý II
Trong quý II, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.
 
Để thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), Giám đốc Sở đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch liên quan như: Kế hoạch CCHC năm 2019; kế hoạch kiểm tra nội bộ công tác CCHC; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch tuyên truyền CCHC; kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;… Mỗi kế hoạch đều phân công cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị thực hiện theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng tiến độ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, đưa tin, bài về CCHC trên trang tin điện tử của Sở và Bản tin Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hải Dương; lồng ghép phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về các nội dung của CCHC tại các cuộc họp giao ban, tập huấn, hội nghị, hội thảo,…

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc; tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra CCHC nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính trong cơ quan.

Về cải cách thể chế

Sở Công Thương thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung; thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong  quý II, Sở luôn quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.

Thường xuyên rà soát, thống kê các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, chất lượng và đúng thời gian quy định.

Tham mưu cho UBND tỉnh công bố công khai danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; đảm bảo việc tra cứu và thực hiện TTHC của tổ chức, công dân được thuận tiện.

Với những nhiệm vụ trên, Sở Công Thương đã đạt được những kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính như: Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Sở đã tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công 226 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 19 hồ sơ, tổng số 245 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 215 hồ sơ; 18 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; trả lại 12 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết. 100% hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn hoặc đúng hạn; không có hồ sơ bị trễ hạn. Ngoài ra, Sở tiếp nhận 1.377 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức. Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Quý II, Sở Công Thương thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý. Chỉ đạo 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở thực hiện có hiệu quả mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiệu có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Sở đã tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ;... Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công

Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

Hiện đại hóa hành chính

Trong quý II, Sở Công Thương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua hệ thống. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son