SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Văn phòng

9/13/2017 4:16:28 PM
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Trong quý III năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước.

Về cải cách thể chế:

Trong quý III năm 2017, Sở Công Thương đã thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành do tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính:

Sở Công Thương đã thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định. Triển khai rà soát, thống kê các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành mới trình chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai.

Kết quả thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở: tính đến hết tháng 8, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã tiếp nhận 426 bộ hồ sơ các loại (trong đó: mới tiếp nhận 417 bộ; từ kỳ trước chuyển sang 9 bộ); thẩm định và trả kết quả 406 bộ; trả lại 08 bộ do thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế không đủ điều kiện; 12 bộ hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Ngoài ra, tiếp nhận gần 900 thông báo thực hiện khuyến mại được nộp trực tiếp tại Sở.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020 gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Sở Nội Vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, bố trí, quy hoạch và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ và năng lực thi hành công vụ, có cơ cấu hợp lý theo vị trí việc làm. Thường xuyên lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác.

Qua đó, cũng xây dựng dự thảo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở gửi Sở Nội Vụ và Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về cải cách tài chính công:

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho công chức, viên chức. Thực hiện công khai tài chính theo quy định. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ từ đầu năm.

Về hiện đại hóa hành chính:

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua hệ thống. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Cũng trong quý III năm 2017, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Quản lý thị trường. Triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công mức độ 3 tại Văn phòng Sở.

Nguồn Bài: Tăng Thị Trà (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP (9/18/2020 7:48:08 AM)
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 (9/15/2020 9:45:55 AM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020 (9/7/2020 9:53:15 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (7/27/2020 8:26:18 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 (6/5/2020 10:11:38 AM)
Sở Công Thương Hải Dương công bố, công khai thủ tục hành chính (12/23/2019 10:17:25 AM)
Khắc phục hạn chế chỉ số CCHC năm 2018 và giải pháp nâng cao năm 2019 (9/27/2019 2:44:13 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 (9/9/2019 9:52:10 AM)
Sở Công Thương ban hành Quyết định về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (7/3/2019 9:21:03 AM)
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 (6/21/2019 8:47:57 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son