SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

3/7/2019 9:52:08 AM
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước.

Về cải cách thể chế:

Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương đã thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của ngành do tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung; thực hiện đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của ngành.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính:

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt cơ chế một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thường xuyên rà soát, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, chất lượng và đúng thời gian quy định.

Tham mưu cho UBND tỉnh công bố công khai danh mục, nội dung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; đảm bảo việc tra cứu và thực hiện TTHC của tổ chức, công dân được thuận tiện.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Sở đã tiếp nhận 74 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 19 hồ sơ, tổng số 93 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 75 hồ sơ; 18 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Ngoài ra, Sở tiếp nhận 376 thông báo thực hiện khuyến mại của các doanh nghiệp, tổ chức. Đối với các thông báo này, Sở chỉ tiếp nhận và lưu để theo dõi; không phải giải quyết và trả kết quả.

Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phân cấp quản lý. Chỉ đạo 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở thực hiện có hiệu quả mô hình tự đảm bảo chi thường xuyên theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở biên chế được giao; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; ...

Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, phụ cấp ngoài lương, các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công:

Tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm; thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách theo quy định.

Về hiện đại hóa hành chính:

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng được thực hiện trao đổi qua hệ thống. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan Văn phòng Sở. Từng bước thực hiện chuyển đổi hệ thống sang phiên bản ISO 9001:2015. 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son