SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

5/16/2018 10:13:46 AM
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động, thời gian làm việc
Ngày 04/5/2018, Sở Công Thương ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng thuộc sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Để việc thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành năm 2018 đạt kết quả tốt, Lãnh đạo sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tự giác và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm thì bên cạnh việc người đó phải chịu trách nhiệm, người đứng đầu đơn vị, phòng thuộc sở cũng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và cấp trên.

Nội dung công văn số 641/SCT-VP!

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son