SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Văn phòng

8/3/2016 8:55:19 AM
Sở Công Thương Phát động phong trào thi đua yêu nước
Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phát động phong trào thi đua yêu nước. Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm ( 2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Sở Công Thương phát động phong trào thi đua yêu nước và yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung:

1. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” cụ thể như sau:

- Phong trào thi đua "Năng động -  Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả",  nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực, trí tuệ, làm tốt việc tham mưu, đề xuất sáng kiến, giải pháp liên quan đến lĩnh vực các phòng, các đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan.

- Phong trào thi đua “Hỗ trợ các doanh nghiệp” về thông tin thị trường trong và ngoài nước, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là lộ trình giảm thuế trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

- Phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng và giáo dục lối sồng văn hóa công sở.

- Phong trào giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; nội dung Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 37-CT/TU ngày 10/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thông qua đó tạo bước chuyển biến, nhận thức đúng về công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tuyên truyền phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ với Bưu điện tỉnh (7/17/2017 9:47:28 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017 (1/17/2017 8:37:02 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son