SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Kỹ thuật, An toàn & Môi trường

9/13/2017 11:14:04 AM
Sở Công Thương phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017
Đề nghị các phòng, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tham gia và thực hiện có hiệu quả Chiến dịch theo các nội dung đặc thù của ngành Công Thương.

 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng tháng và triển khai Công văn số 1434/STNMT-CCBVMT ngày 30/8/2017 của Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc ngành Công Thương triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

1. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Tổ chức phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên, đa dạng sinh học; trao đổi sản phẩm tái chế;…

3. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại trụ sở cơ quan nhằm nhắc nhở nâng cao nhận thức của mỗi đơn vị và người lao động cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho người thân và cộng đồng dân cư nơi sinh sống.

5. Ra quân làm vệ sinh môi trường; tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nguồn Bài: Bùi Thị Phương Mai

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/23/2020 3:32:53 PM)
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất (11/11/2019 8:03:43 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tổ chức 06 Hội nghị phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP (9/27/2019 2:27:41 PM)
Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Kim Thành (8/30/2019 11:14:19 AM)
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 của Sở Công Thương (4/8/2019 3:57:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (4/8/2019 3:33:59 PM)
Kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và đèn trời (12/24/2018 9:40:40 AM)
Giới hạn hàm lượng formaldehyt và các Amin trong các sản phẩm dệt may (12/18/2018 4:20:08 PM)
Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương Hải Dương (12/14/2018 4:32:34 PM)
Hội nghị phổ biến quy định về ATTP ngành Công Thương (9/5/2018 10:53:20 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son