SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 10/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/19/2020 3:13:59 PM
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Ngày 30/12/2019, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2057/KH-SCT về Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở năm 2020.
 
Theo Kế hoạch, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của bộ và của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). Chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công của Sở.

Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 phải đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị.

Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị. Xác định CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 2057/KH-SCT xem và tải về tại đây!.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020 (2/11/2020 4:29:19 PM)
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương (2/10/2020 3:21:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son