SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Văn phòng

12/17/2015 2:54:07 PM
Sở Công Thương Hải Dương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính lựa chọn tiêu biểu...

Thực công văn số 888/HD-HĐTĐKT ngày 01/12/2015 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Sở Công Thương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 đối với các phòng, các đơn vị thuộc Sở như sau:

1. Nội dung đánh giá tổng kết.

Việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng tập trung đánh giá ưu, khuyết điểm các nội dung sau:

- Việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của tỉnh, của cơ quan;

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch, nhiệm vụ đã xây dựng trong năm 2015 của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

- Kết quả thực hiện phát động phong trào thi đua đầu năm.

- Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

2. Tiêu chuẩn và đối tượng xét khen thưởng

2.1. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

a) Đối tượng được xét tặng danh hiệu: Các phòng thuộc sở, Chi cục quản lý thị trường Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp.

b) Tiêu chuẩn xét tặng:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có người bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị đạt khá trở lên.

2.2. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

 a) Đối tượng được xét tặng danh hiệu: Được lựa chọn trong số các đơn vị đạt Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến tại mục 2.1 của hướng dẫn này..

b) Tiêu chuẩn xét tặng:

- Sáng tạo vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ít nhất 70% cá nhân đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến, có cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và qui định của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Đối với tập thể có tổ chức đảng, đoàn thể thì Tổ chức đảng phải đạt trong sạch vững mạnh; đoàn thể phải đạt vững mạnh xuất sắc và trong sạch vững mạnh xuất sắc....

c) Tỷ lệ xét tặng danh hiệu:

- Cơ quan hành chính: Không quá 20% trong tổng số đơn vị trực thuộc đạt tập thể Lao động tiên tiến;

- Đơn vị sự nghiệp: Không quá 15% trong tổng số đơn vị trực thuộc đạt tập thể Lao động tiên tiến;

2.3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2.4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là “Lao động tiên tiến”

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng.

- Tỷ lệ xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

+ Đối với cá nhân là lãnh đạo (từ phó đội trưởng, phó trưởng phòng các đơn vị trực thuộc trở lên): xét tặng không quá 15% tổng số đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

+ Đối với công chức, viên chức và người lao động: xét tặng không quá 15% tổng số đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến”.

2.5. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Được xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và có điều kiện sau:

Là chủ nhiệm, thư ký của đề tài, giải pháp, sáng kiến cấp tỉnh và được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh quyết định công nhận.

2.6. Giấy khen:

+ Đối với cá nhân xét đề nghị không quá 15% tổng số đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở (không tính các đồng chí trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách và trực tiếp sinh hoạt tại đơn vị).

- Đối với tập thể: xét đề nghị không quá 20% trong số các đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

2.7. Bằng khen của UBND tỉnh

- Đối với cá nhân: Xét đề nghị không quá 10% là lãnh đạo (từ Phó đội trưởng, Phó trưởng phòng các đơn vị trực thuộc trở lên) và 10% là công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đạt tiêu chuẩn 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

-  Đối với tập thể: Các đơn vị trực thuộc  Sở (phòng, chi cục, trung tâm) đề nghị không quá 10% tổng số các đơn vị trực thuộc Sở và đạt tiêu chuẩn 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.”

2.8. Bằng khen của Bộ Công Thương: Bộ Công Thương chỉ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc cấp tỉnh quản lý khi tiến hành phát động thi đua theo chuyên đề.

2.9. Bằng khen của Chính phủ

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

2.10. “Huân chương Lao động” hạng ba:

“Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

3. Một số lưu ý khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu "Lao động tiên tiến”.Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hành thức khen thưởng khác.

- Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (Đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

- Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với các trường hợp sau:  

+ Đối với tập thể: Không đăng ký thi đua đầu năm; Có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; Có vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc có sai phạm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+  Đối với cá nhân: Không đăng ký thi đua từ đầu năm; Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; Bị xử phạt hành chính; Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên; Mới tuyển dụng dưới 10 tháng.

Tập thể và cá nhân năm 2014 được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2015 không đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp cơ quan,đơn vị;

- Danh sách đề nghị xét công nhận đề tài sáng kiến; Danh sách đánh giá công chức và bình xét đề nghị khen thưởng ( theo mẫu);

- Phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

4.1. Hồ sơ đề nghị xét công nhận đề tài sáng kiến và đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở gồm:

- Biên bản bỏ phiếu kín kết quả đề tài sáng kiến đã được áp dụng tại đơn vị đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Báo cáo kết quả triển khai đề tài sáng kiến, giải pháp (theo mẫu)

- Đề tài, sáng kiến cải tiến ( có xác nhận của lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp và xác nhận của thủ trưởng cơ quan)

- Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ( theo mẫu tại Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ,  áp dụng cho tất cả các loại báo cáo thành tích)

4.2. Đối với đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:

+ Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh  ( theo mẫu quy định trên).

+ Phô tô công chứng quyết định công nhận đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm của Hội đồng KHCN, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh;

+ Phô tô giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục.

+ Biên bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng TĐKT ngành đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên.

4.3. Đối với giấy khen: Báo cáo thành tích ( theo mẫu quy định trên)

4. 4. Đối với đề nghị tặng bằng khen (từ UBND tỉnh trở lên)  

 - Báo cáo thành tích ( theo mẫu quy định trên)

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm ( đối với cá nhân);

- Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc ( đối với tập thể);

- Phôtô công chứng các danh hiệu, hình thức đã được khen thưởng ( đối với khen thưởng cấp nhà nước).

5. Số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị Sở khen thưởng: 01 bộ, bản chính

- Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: 03 bộ, bản chính.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên): 06 bộ, bản chính.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng, các đơn vị gửi về sở Công Thương ( qua Văn phòng) trước ngày 17/12/2015 và gửi kèm theo file đến địa chỉ email vtmp.1969@gmail.com. Văn phòng Sở chỉ nhận hồ sơ của các đơn vị khi đã đầy đủ, đúng theo mẫu và đúng thời gian quy định. Xem các mẫu báo cáo sáng kiến, danh sách liên quan tại đây.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc các phòng, đơn vị trực thuộc phản ánh về Văn phòng Sở để giải đáp kịp thời.

Nguồn Bài: Văn Phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý (10/22/2017 3:04:52 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (9/13/2017 4:16:28 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước (8/21/2017 3:32:43 PM)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan (7/25/2017 11:15:41 AM)
Sở Công Thương Hải Dương hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ với Bưu điện tỉnh (7/17/2017 9:47:28 AM)
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (6/30/2017 9:54:07 AM)
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017 (1/17/2017 8:37:02 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son