SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

6/20/2017 11:22:40 AM
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Công Thương
Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ…


* Về công tác chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở luôn quan tâm, chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương (khóa VIII) về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; từng bước góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Gắn việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Kết quả thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

- Giám đốc Sở đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết những việc phải công khai theo quy định tại mục 2 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan.

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2016 đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tại Hội nghị đã thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính và kinh phí hoạt động năm 2015; kiểm điểm công tác của cơ quan; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ công chức; đồng thời lấy ý kiến đóng góp của cán bộ công chức về quy chế chi tiêu nội bộ và nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2017.

- Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 báo cáo kết quả công tác năm 2016 và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cơ quan trong năm 2017.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Duy trì các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong tháng tiếp theo.

- Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, … được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đảm bảo công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn tận tình hướng dẫn, giải thích, rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan cho các tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở; không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ tiếp dân vào 01 ngày thứ năm tuần đầu của tháng (nếu vào ngày nghỉ sẽ tiếp vào ngày kế tiếp). Thanh tra Sở thường xuyên trực tiếp công dân vào các giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Lắp đặt hòm thư góp ý tại cơ quan nhằm phát huy tinh thần dân chủ của mọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cũng như của tổ chức, công dân đến giao dịch công tác. Định kỳ hàng tháng Thanh tra nhân dân mở kiểm tra, lập biên bản, xem xét các ý kiến đóng góp, tổng hợp để báo cáo Giám đốc Sở giải quyết (nếu có).

* Đánh giá chung.

- Ưu điểm: Việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ ràng vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình; phát huy tinh thần dân chủ trong công tác, tích cực tham gia ý kiến trước các hội nghị cơ quan về những việc cán bộ, công chức, viên chức được quyền tham gia ý kiến. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, phấn đấu để nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng năng lực chuyên môn; xây dựng lối sống lành mạnh, trung thực và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ; chống quan liêu, cửa quyền; chống tham nhũng, lãng phí.

- Hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan chưa được triển khai thường xuyên. Một số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phê bình và tự phê bình chưa nghiêm túc; kỹ năng ứng xử, giao tiếp văn hóa còn hạn chế.

* Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế các văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng nội dung Nghị định và phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Th­ường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư­ tưởng; xây dựng tác phong, lề lối làm việc văn minh; đề cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

  - Tiếp tục thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở.

- Tăng c­ường quản lý chi tiêu tài chính, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức toàn cơ quan.

Nguồn Bài: Trích báo cáo Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2018 (7/12/2018 2:20:16 PM)
Vải thiều Thanh Hà - Hải Dương chinh phục thị trường nước ngoài (5/20/2018 5:54:34 PM)
Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1/25/2018 6:39:38 PM)
Diễn biến thị trường lương thực và thực phẩm tỉnh Hải Dương năm 2017 (1/4/2018 5:04:44 PM)
Năm 2017, Sở Công Thương thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền CCHC (1/3/2018 3:38:53 PM)
Giá ngoại tệ năm 2017 biến động và kỷ lục đồng tiền chung châu Âu Euro (12/30/2017 6:40:44 PM)
Chủ động triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh (12/20/2017 8:03:18 AM)
Biến động giá vàng và ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2017 (12/1/2017 6:45:00 PM)
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 10/2017 (11/3/2017 9:02:44 AM)
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (10/24/2017 8:14:20 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son