SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 11/7/2020

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

2/11/2020 4:29:19 PM
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020
Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2056/KH-SCT ngày 30/12/2019 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan năm 2020.
 
Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan để phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, đồng thời gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan cũng nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT.

Kế hoạch đưa ra những mục tiêu cụ thể về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, đơn vị và ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; bố trí nhân lực ứng dụng vận hành hệ thống CNTT.

Đây là căn cứ để các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý. Sở Công Thương giao Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch số 2056/KH-SCT xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (4/7/2020 2:22:53 PM)
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương (2/20/2020 11:48:15 AM)
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Công Thương (2/20/2020 11:41:42 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 (2/19/2020 3:13:59 PM)
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiêm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành Công Thương (2/10/2020 3:21:10 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10/CT-TTg (9/20/2019 7:39:25 AM)
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg (9/5/2019 11:00:48 AM)
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Hải Dương năm 2019 (2/27/2019 10:11:35 AM)
Kế hoạch CCHC của Sở Công Thương năm 2019 (1/15/2019 3:03:05 PM)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (11/12/2018 8:17:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son