SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 18/8/2019

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

7/20/2017 10:26:36 AM
Nghị định 67/2017/NĐ-CP: Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, ngoài việc bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới thì mức phạt đối với một số hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP đã được nâng lên đáng kể.
 
Để thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, ngày 27 tháng 8 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (gọi tắt là Nghị định số 97/2013/NĐ-CP) và đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Nghị định số 97/2013/NĐ-CP xây dựng trên cơ sở các quy định quản lý nhà nước về dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng được quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí, Nghị định số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP.

Qua hơn 2 năm thi hành, Nghị định số 97/2013/NĐ-CP góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn các vi phạm hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân hoạt dộng trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, với sự thay đổi nhiều văn bản quy định quản lý nhà nước dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng (Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí; Nghị định số 95/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 48/2000/NĐ-CP…) dẫn đến phạm vi, nội dung, đối tượng quản lý có sự thay đổi mà Nghị định số 97/2013/NĐ-CP chưa quy định chế tài xử lý. Bên cạnh đó, qua quá trình áp dụng, Nghị định số 97/2013/NĐ-CP bộc lộ sự chồng chéo, thiếu thống nhất so với Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xuất phát từ những thay đổi Nghị định về quản lý nhà nước cũng như sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, do đó, ngày 25/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013. 

(Lực lượng Quản lý thị trường Hải Dương bắt giữ vụ sang chiết LPG trái phép)

Nghị định 67/2017/NĐ-CP đã kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, khắc phục bất cập, chồng chéo giữa Nghị định số 97/2013/NĐ-CP với Nghị định số 80/2013/NĐ-CP, đồng thời rà soát chỉnh sửa, loại bỏ các quy định không phù hợp với thực tiễn, không khả thi, đã quy định cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 hoặc không thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác. Bên cạnh đó đã bổ sung các quy định mới phát sinh trong thực tiễn được quy định tại các Nghị định quản lý nhà nước mới được ban hành thay thế các Nghị định quản lý trước đây trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác.

Nghị định gồm 06 Chương với 83 Điều, tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

- Chương I: Quy định chung. Theo đó, Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; áp dụng với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân liên quan việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biên pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực dầu khí gồm 03 mục, quy định hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh và môi trường trong lĩnh vực dầu khíHành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin và các quy định khác trong lĩnh vực dầu khí.

- Chương III: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biên pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu gồm 02 mục, quy định Hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu; Hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

- Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí gồm 11 mục quy định Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LPG; Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG; Hành vi vi phạm quy định về nạp, cấp LPG; Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa, kiểm định chai LPG; Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LNG; Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LNG; Hành vi vi phạm quy định về nạp, cấp LNG; Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh CNG; Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh CNG; Hành vi vi phạm quy định về nạp, cấp CNG; Hành vi vi phạm khác về kinh doanh khí.

- Chương V: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

- Chương VI: Điều khoản thi hành.

Theo đó, các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí; phát triển mỏ và khai thác dầu khí thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, thì bị phạt từ 160 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh dầu khí, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu, thì bị phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về an toàn đường ống vận chuyển dầu khí trên đất liền, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về báo cáo và cung cấp thông tin, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 140 triệu đồng.  

Các hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng triệu đến 200 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 1triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 6 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về đăng ký, mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về giao, nhận tổng đại lý xăng dầu, đại lý kinh doanh xăng dầu; ký hợp đồng mua, bán xăng dầu, hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu của công ty con của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thì bị phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về chuyển tải, sang mạn xăng dầu, thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 80 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thì bị phạt từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về biển hiệu, thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thì bị phạt từ 10 triệu đồng  đến 80 triệu đồng .

Các hành vi vi phạm quy định về bán xăng dầu, thì bị phạt từ 500.000 đ triệu đến 140 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới; quản lý xăng dầu tại khu vực biên giới, thì bị phạt từ 6 triệu đồng  đến 100 triệu đồng .

Các hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu, thì bị phạt từ 40 triệu đồng  đến 100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí, thì bị phạt từ 1 triệu đồng  đến 200 triệu đồng.

(Lực lượng Quản lý thị trường Hải Dương bắt giữ vụ sang chiết LPG trái phép)

Như vậy, so với Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngoài việc bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới thì mức phạt đối với một số hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP đã được nâng lên đáng kể. Theo quy định tại Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, mức xử phạt cao nhất đối với hành vi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai là 80 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP thì mức xử phạt với hành vi trên được tăng lên là 200 triệu đồng. Mức phạt này còn áp dụng đối với các hành vi khác như: sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo; cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; tiếp tục hoạt động nạp LPG vào chai khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào chai. Mức phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa đã được nâng lên từ 40 – 60 triệu đồng. Hành vi bán lẻ xăng, dầu với giá cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định sẽ bị xử phạt từ 40-60 triệu đồng thay vì từ 5-10 triệu đồng như quy định trước đây.

Đặc biệt, Nghị định còn quy định đối với hành vi pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi sẽ bị xử phạt từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Như vậy, chỉ cần có hành vi pha trộn các chất khác vào xăng dầu là đã có căn cứ để xử phạt mà không phụ thuộc vào việc hậu quả có dẫn đến chất lượng xăng dầu không còn hợp chuẩn, hợp quy như quy định hiện nay.

Tuy nhiên, đối với hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống hay làm đại lý bán lẻ; nhận nhượng quyền bán lẻ xăng dầu cho nhiều thương nhân mặc dù vi phạm Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Thông tư 38/2014/TT-BCT tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức xử phạt tiền từ 20 - 60 triệu đồng tùy hành vi (quy định từ Điều 19 - 21 Nghị định 67/2017/NĐ-CP) mà không kèm theo các hành vi xử phạt bổ sung như tước giấy phép và đình chỉ hoạt động từ 01 - 03 tháng. Như vậy, quy định này sẽ dẫn đến tình trạng các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp nhận vi phạm Nghị định 83 về việc mua bán xăng dầu ngoài hệ thống, làm đại lý bán lẻ cho nhiều thương nhân phân phối/tổng đại lý khác. Nếu bị phát hiện thì chỉ phải nộp tiền mà không bị tước giấy phép như quy định cũ tại Nghị định 97/2013/NĐ-CP.

Mức phạt tiền quy định tại Nghị định là áp dụng đối với tổ chức, đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng một nửa đối với tổ chức. Nghị định 67/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/7/2017./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nâng cao kỹ năng phân biệt "hàng thật - hàng giả" - giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả (9/7/2018 9:44:49 AM)
Chi cục QLTT Hải Dương xử lý 123 vụ vi phạm trong tháng 7/2018 (8/6/2018 9:35:45 AM)
Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Chi cục QLLT (5/30/2018 4:44:03 PM)
Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG (5/2/2018 11:55:45 AM)
Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020" (4/16/2018 9:00:26 AM)
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son