SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 6/12/2019

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

12/31/2015 11:03:43 AM
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý nhà nước, các quy trình, quy định nhằm nâng cao hiệu lực, thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, tạo hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng; góp phần bảo vệ an toàn kinh tế, an ninh quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, của doanh nghiệp và của quốc gia.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề án đã đưa ra bốn nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành:  Trong đó tập trung vào các công việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chuyên ngành; danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa: Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành; thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên và tạo thuận lợi về kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng Nhà nước khuyến khích xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước chưa sản xuất được; thực hiện công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm tra hàng hóa hoặc giảm thiểu việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa; phát triển hệ thống kho, bãi quản lý hàng hóa tại cửa khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử về kết quả kiểm ta.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện, máy móc hiện đại, điều kiện làm việc phục vụ kiểm tra chuyên ngành; ưu tiên đầu tư máy móc, phương tiện và nguồn nhân lực tại các cửa khẩu quốc tế đường hàng không.

- Tăng cường công tác truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, các quy định về kiểm tra chuyên ngành, các mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành khi xuất khẩu, nhập khẩu./.

 

Nguồn Bài: (Bùi Văn An - Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (8/17/2017 9:10:37 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son