SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

9/6/2016 11:20:36 AM
Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày 08 tháng 3 năm 2016, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 (Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13). Pháp lệnh đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016.
 
Pháp lệnh Quản lý thị trường được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý thị trường và phòng, chống vi phạm pháp luật về thương mại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân kinh doanh, lợi ích người tiêu dùng và lợi ích quốc gia; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Pháp lệnh Quản lý thị trường trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của Pháp lệnh; bảo đảm hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường thống nhất, minh bạch, có sự phân công, phối hợp với các cơ quan quản lý thương mại chuyên ngành và các lực lượng có chức năng đấu tranh chống vi phạm pháp luật về thương mại; bảo đảm phù hợp với thể chế  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tôn trọng, bảo vệ quyền tự do kinh doanh của công dân và phù hợp với những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; khắc phục những hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Quản lý thị trường hiện nay thông qua việc xây dựng mô hình lực lượng kiểm tra kiểm soát thị trường để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật thương mại ở thị trường trong nước mang tính chuyên trách và thống nhất từ trung ương đến địa phương; có sự phân công, phối hợp hợp lý giữa các cơ quan, lực lượng có chức năng đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại; kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chính sách cơ bản của Pháp lệnh Quản lý thị trường là: Quy định thống nhất, rõ ràng, minh bạch về hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường; bảo đảm sự minh bạch, thống nhất, hợp lý và hiệu quả của hoạt động kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh và bảo vệ thương mại lành mạnh; xây dựng một lực lượng chính quy, tổ chức thống nhất, chặt chẽ với vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng có chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về thương mại và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ trên cơ sở củng cố, kế thừa hệ thống cơ quan Quản lý thị trường các cấp hiện nay.

Mục tiêu cơ bản của Pháp lệnh là quy định những nguyên tắc pháp lý, thẩm quyền, đối tượng, nội dung, hình thức, thủ tục kiểm tra kiểm soát thị trường, ngăn chặn vi phạm pháp luật để bảo đảm thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại; tạo lập cơ sở pháp lý cho việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan chuyên trách, chịu trách nhiệm chính và có vai trò đầu mối trong việc kiểm tra, giám sát thị trường, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính về thương mại ở thị trường trong nước.

Các mục tiêu cụ thể mà Pháp lệnh Quản lý thị trường hướng tới bao gồm:

1. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại trong điều kiện không ngừng mở rộng và thúc đẩy quyền tự do kinh doanh.

2. Pháp lệnh Quản lý thị trường quy định thống nhất trình tự, thủ tục kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thương mại của các chủ thể kinh doanh trên thị trường.

3. Mô hình hệ thống cơ quan chuyên trách thực hiện kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ pháp luật thương mại do Chính phủ quy định với định hướng kế thừa và hoàn thiện, củng cố hệ thống cơ quan Quản lý thị trường các cấp hiện hành bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm yêu cầu không làm phát sinh biên chế, tổ chức mới trong hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước.  

Nội dung của Pháp lệnh Quản lý thị trường: Pháp lệnh gồm 08 chương, 46 Điều:

Chương I. Quy định chung (gồm 06 điều, từ Điều 1 đến Điều 6): Quy định các vấn đề về  phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường; nguyên tắc hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; xây dựng lực lượng Quản lý thị trường.

Trong đó, hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường là việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Chính phủ giao; hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường là hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường; địa bàn hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường gồm địa điểm sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân; địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, sân bay, bến tàu, bến xe; các tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ địa bàn hoạt động của hải quan.

Đồng thời xác định rõ "Nhà nước xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại".

Chương II. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường (gồm 05 điều, từ Điều 7 đến Điều 11): Vị trí, chức năng của lực lượng Quản lý thị trường; nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường; công chức Quản lý thị trường; những việc công chức Quản lý thị trường không được làm.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(Thiết lập ấn chỉ trong quá trình kiểm tra)

Chương III. Quy định về Thẻ kiểm tra thị trường, hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Quản lý thị trường và quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra (gồm 3 mục 20 Điều từ Điều 12 đến Điều 31): Phạm vi kiểm tra; hình thức kiểm tra; quyết định kiểm tra; căn cứ ban hành quyết định kiểm tra; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; thời hạn kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra; Đoàn kiểm tra; Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra; Trách nhiệm của người ban hành quyết định kiểm tra; trách nhiệm của người ban hành quyết định kiểm tra;  xử lý kết quả kiểm tra; quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm tra; hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường…

Theo đó, hoạt động kiểm tra của Quản lý thị trường theo các hình thức là kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc với Đoàn kiểm tra. Trường hợp tổ chức, cá nhân được kiểm tra không có người đại diện, cá nhân không có mặt tại nơi kiểm tra thì Đoàn kiểm tra vẫn tiến hành việc kiểm tra nhưng phải có mặt của đại diệnỦy ban nhân dân hoặc cơ quan công an cấp xã và người chứng kiến;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải trình của người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm tra tại nơikiểm tra;

- Lấy mẫu sản phẩm hàng hóa, tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để trưng cầu giám định, kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật;

- Áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Chính phủ. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

(Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh xe đạp, xe máy điện)

 

Tổ chức, cá nhân được kiểm tra có quyền:

- Được thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề; được thông báo về nội dung, thời gian kiểm tra khi công bố quyết định kiểm tra đột xuất.

- Từ chối việc kiểm tra nếu có căn cứ cho rằng việc kiểm tra không đúng quy định của Pháp lệnh này và pháp luật có liên quan.

- Giải trình và đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Trực tiếp làm việc hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp làm việc với cơ quan kiểm tra khi được kiểm tra, bị xử lý vi phạm hành chính.

- Yêu cầu cơ quan kiểm tra cải chính công khai hoặc xin lỗi và bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ cho rằng việc kiểm tra, xử lý không đúng pháp luật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự hoặc gây thiệt hại vật chất của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về việc kiểm tra, xử lý không đúng pháp luật theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm:

- Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân từ chối việc kiểm tra thì phải có văn bản giải trình, đồng thời cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc kiểm tra là không đúng quy định của Pháp lệnh này, pháp luật có liên quan.

- Trực tiếp làm việc hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp làm việc với cơ quan kiểm tra khi được kiểm tra, bị xử lý vi phạm hành chính.

- Cung cấp kịp thời giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giấy tờ, tài liệu, chứng từ, sổ sách đã cung cấp.

- Chấp hành việc kiểm tra, tạm giữ hàng hóa, tang vật, giấy tờ, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nơi sản xuất, bày bán, lưu giữ hàng hóa theo yêu cầu kiểm tra, tạm giữ của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Giải trình kịp thời, đầy đủ, đúng sự thật về các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

- Không được trốn tránh, cản trở, trì hoãn, chống đối việc kiểm tra hợp pháp hoặc đe dọa, lăng mạ, dụ dỗ, mua chuộc, hối lộ dưới mọi hình thức đối với thành viên Đoàn kiểm tra.

Chương IV. Quy định về các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (gồm 2 Điều 32 và 33): Các biện pháp nghiệp vụ;  nội dung hoạt động của các biện pháp nghiệp vụ

Chương V. Quy định về phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường (gồm 4 Điều từ Điều 34 đến Điều 37):  Nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp; cơ quan chủ trì kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Trong đó, nội dung của công tác phối hợp gồm trao đổi thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc theo chuyên đề; thực hiện các hoạt động kiểm tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phối hợp; thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và các tình tiết khác liên quan đến vụ việc kiểm tra; tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xử lý theo thẩm quyền; kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

 

(Phối hợp liên ngành kiểm tra đo lường xăng dầu)

 

Chương VI. Quy định các vấn đề về bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với lực lượng Quản lý thị trường (gồm 3 Điều 38, 39 và 40): Bảo đảm hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; Phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường; Chế độ, chính sách đối với công chức Quản lý thị trường.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ, ô tô, xe mô tô phân khối lớn, tàu, xuống cao tốc, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị chuyên dụng hiện đại; được cấp thống nhất biển hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, trang phục và các trang thiết bị cần thiết khác.

Công chức Quản lý thị trường được hưởng lương, phụ cấp theo ngạch, bậc, chức vụ công chức chuyên ngành Quản lý thị trường, phụ cấp thâm niên và các chế độ phụ cấp khác phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ.  Công chức Quản lý thị trường bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ được hưởng chếđộ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương VII. Quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường (gồm 4 Điều từ Điều 41 đến Điều 44): Trách nhiệm của Bộ Công Thương; trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Chương VIII. Quy định về Điều khoản thi hành (gồm 2 Điều 45 và 46). Theo đó Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Chi cục QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Chi cục QLLT (5/30/2018 4:44:03 PM)
Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 13/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh LPG (5/2/2018 11:55:45 AM)
Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020" (4/16/2018 9:00:26 AM)
Một số nét chính kết quả công tác quản lý thị trường năm 2017 (2/2/2018 9:26:32 AM)
Kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 (12/1/2017 10:33:37 AM)
Kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 (10/30/2017 10:00:53 AM)
Công tác kiểm tra sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm sau 10 năm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực (10/19/2017 4:08:39 PM)
Kết quả kiểm tra liên ngành thị trường Tết Trung thu năm 2017 (10/19/2017 10:31:11 AM)
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (10/3/2017 10:31:49 AM)
Kết quả công tác QLTT tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 (9/29/2017 10:06:55 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son