SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 24/2/2019

Văn phòng

1/3/2017 3:09:26 PM
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2016 của Sở Công Thương
Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở được gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Thương mại và Công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở có 08 phòng chức năng và 03 đơn vị trực thuộc. Trong năm 2016, Đảng ủy và Chính quyền Sở đã luôn quan tâm tới công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư TW (khóa VIII) về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở được gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ thu được những kết quả tích cực. Giám đốc Sở đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết những việc phải công khai theo quy định tại mục 2, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015. Sửa đổi, bổ sung thay thế Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đầy đủ và đúng thời gian quy định. Các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý được duy trì.

Công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt. Trong năm, đã thực hiện bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 08 Phó trưởng phòng thuộc Sở; cử 01 đồng chí đi học thạc sỹ, 11 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị và nhiều đồng chí tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn khác; chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kê khai đầy đủ bản kê khai tài sản, thu nhập luôn thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn tận tình hướng dẫn, giải thích, rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan cho các tổ chức, công dân có nhu cầu đến giải quyết các thủ tục hành chính; không hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Kết quả 11 tháng đầu năm 2016 tiếp nhận và trả kết quả khoảng 400 hồ sơ các loại.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Sở cũng mở hòm thư góp ý tại cơ quan nhằm phát huy tinh thần dân chủ của mọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cũng như của tổ chức, công dân đến giao dịch công tác. Định kỳ hàng tháng Thanh tra nhân dân mở kiểm tra, lập biên bản, xem xét các ý kiến đóng góp, tổng hợp để báo cáo Giám đốc Sở giải quyết (nếu có).v.v…

Về cơ bản, việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở cũng như tại các đơn vị trực thuộc đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, luôn có ý thức rèn luyện phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có lối sống lành mạnh và trung thực; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động công tác, tích cực tham gia ý kiến trước các hội nghị cơ quan về những việc cán bộ, công chức, viên chức được quyền tham gia. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn và và hình thành phong cách làm việc theo hướng công khai, dân chủ, chống quan liêu, cửa quyền; chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên trong thực hiện tại Sở vẫn còn bộc lộ những hạn chế tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan chưa được triển khai thường xuyên. Một số cán bộ, công chức,viên chức, nhân viên thực hiện phê bình và tự phê bình chưa nghiêm túc; chưa phát huy hết quyền dân chủ của mình; thực hiện văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện QCDC năm 2017. Sở Công Thương xác định cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định số 04/2015NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức rà soát, bổ sung hoặc thay thế các văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng nội dung Nghị định và phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

2. Th­ường xuyên quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư­ tưởng, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tiếp tục thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Công Thương.

4. Tăng c­ường công tác quản lý chi tiêu tài chính, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan./.

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc (Tổng hợp)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (2/18/2019 2:21:35 PM)
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (1/9/2019 3:06:46 PM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (11/28/2018 2:41:59 PM)
4 cách nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương Hải Dương (8/7/2018 9:52:50 AM)
Sở Công Thương giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc 3 lĩnh vực quản lý (6/8/2018 9:45:52 AM)
Sở Công Thương Hải Dương tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến (5/14/2018 2:21:38 PM)
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 (3/19/2018 9:03:01 AM)
Sở Công Thương từng bước hiện đại hóa hành chính (1/24/2018 7:54:02 AM)
Cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức Ngành Công Thương (1/21/2018 7:39:29 AM)
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương (12/5/2017 8:15:39 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son