SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

12/2/2016 8:56:34 AM
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương
Năm 2016, Sở Công Thương đã tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp về hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở Công Thương đã thực hiện chủ trương chủ động và tịch cực hội nhập quốc tế; Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về HNQT, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22- NQ/TW của Bộ chính trị về HNKTQT và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.

Tích cực chủ động triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 10/6/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020; Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương 2 năm (2016 - 2017) định hướng đến 2020; Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế

Năm 2016, các Sở, ban, ngành của tỉnh tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến công tác hội nhập quốc tế cho cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, mở chuyên mục Hội nhập kinh tế quốc tế trên Báo Hải Dương điện tử, đặc biệt các Hiệp định thương mại tự do ( FTA); Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam; Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA); các sắc thuế liên quan đến xuất nhập khẩu, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm; bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực để có sự chủ động chuẩn bị tốt cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các cơ quan chức năng của tỉnh biên soạn và in sao hàng nghìn tài liệu, đĩa VCD, catalogue (bằng 2 thứ tiếng Việt-Anh) phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng về xuất khẩu; giới thiệu cơ hội và tiềm năng đầu tư của Hải Dương. Thông qua các đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến thương mại trong, ngoài nước và các hội chợ thương mại quốc tế đã giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiềm năng, thế mạnh và những chính sách thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh của tỉnh. Tổ chức duy trì đều đặn công tác cập nhật thông tin hoạt động về các lĩnh vực trên website của các đơn vị thuộc UBND tỉnh. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm.

Ngày 20/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. Đây là việc cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đó là “thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh” của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Công tác phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chú trọng; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo giá trị bền vững cho các sản phẩm ưu tiên của tỉnh. Bằng nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại, tỉnh triển khai hỗ trợ: tổ chức đoàn cán bộ và các doang nghiệp đi xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; hỗ trợ gian hàng cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ trong và ngoài nước; hỗ trợ các nội dung thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh… Bên cạnh đó, bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, tỉnh cũng đã chi hỗ trợ cho các nội dung bao gồm: đào tạo nghề, tham quan học tập kinh nghiệm, trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ làng nghề…

Phát triển và giữ vững một số thương hiệu sản phẩm của tỉnh đã được xây dựng. Xây dựng đề án quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng dự án thí điểm khu chế biến nông nghiệp công nghệ cao nhằm gắn kết từ vùng sản xuất đến chế biến và tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp chủ yếu...

Tiếp tục triển khai Đề án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020” tại Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Hải Dương, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, giải thưởng chất lượng quốc gia, xây  dựng tiêu chuẩn cơ sở..., tổ chức các buổi hội thảo về năng suất chất lượng, góp phần tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đã quan tâm thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh trong thương mại quốc tế.

Nguồn Bài: Trích B/c kết quả công tác đối ngoại 2016

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA và Hiệp định EVIPA (IPA) (3/23/2020 3:55:05 PM)
Mời tham dự Hội thảo Quản lý danh mục dư lượng thuốc BVTV đối với sản phẩm nông sản (6/15/2018 3:08:26 PM)
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đưa hàng vào hệ thống phân phối ở nước ngoài (5/3/2018 9:05:50 AM)
Mời DN tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018 (4/10/2018 4:10:23 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (3/8/2018 8:57:36 AM)
Thông tư hướng dẫn giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (1/30/2018 9:30:59 AM)
Tạm ngừng xuất nhập khẩu một số hàng hóa với Triền Tiên (1/3/2018 4:14:11 PM)
Hải Dương sau 10 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế (12/26/2017 2:37:46 PM)
Phát động chương trình "Giao lưu hữu nghị, hợp tác Việt - Lào - ASEAN" (11/15/2017 9:31:46 AM)
Tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 (10/25/2017 9:16:25 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son